Obchodní podmínky

PEGAS GROUP & TRAVEL a.s., Litovelská 117/6, 779 00 Olomouc, Česká republika,

IČ: 293 87 060, DIČ: CZ 293 87 060, společnost zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10161

a

SELAVIS, z.s., Litovelská 117/6, 779 00 Olomouc, Česká republika,

IČ: 08403660, společnost zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 18586

dále jen dodavatelé www.selavis.cz

Kontaktní údaje :

Telefon do centra: +420 777 772 023

Telefon na objednávky zboží z e-shopu: +420 777 888 550

Email: info@selavis.cz

Na e-maily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 72 hodin, nejdéle však do 5ti pracovních dnů a to u komplikovaných dotazů.

1. Obchodní podmínky

Tyto Obchodní podmínky upravují, blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti smluvních stran prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (odběratel) vyplývajících z kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a dodavatelem. Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek jsou: Podmínky užití webu a Pravidla ochrany soukromí.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č.634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, zák. č. 513/1991 Sb., ve znění novel. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky a reklamační řád použít i na kupujícího, který není spotřebitelem.

Předmětem kupní smlouvy je koupě on-line služeb, služeb a také produktů na serveru www.selavis.cz.

Dodavatel nabízí svým odběratelům poradenství, informace, video lekce a cvičení, on-line služby, služby, on-line poradenství, prodej výrobků na serveru www.selavis.cz., která mimo jiné spočívá v provozování cvičícího systému, který umožňuje plánování a účast na lekcích cvičení, a to tak, že odběrateli umožní:

  • On-line kurzy

  • Osobní kurzy

  • on-line účast na lekcích cvičení Obličejové jógy/gymnastiky, dýchacích cvičení ... atd., dle potřeb a časových možností dodavatele a odběratele v návaznosti na předem daný rozvrh cvičení nebo domluvy, kdy toto cvičení může odběratel uskutečňovat na jakémkoliv vhodném místě s možností připojení k internetu

  • osobní účast na lekcích cvičení Obličejové jógy/gymnastiky, dýchacích cvičení ... atd.,

  • vytvoření klientského účtu na www.selavis.cz -registrace

  • On-line poradenství

  • Workshopy

  • Zakoupení výrobků z e-shopu

  • uložení klientových/ odběratelových dat do registračního systému www.selavis.cz, jejich zabezpečení a ochrana

2. Podmínky zpracování a ochrana osobních údajů zákazníka /spotřebitele/odběratele, Podmínky použití webu, udělení GDPR, Prohlášení o vyloučení zodpovědnosti jsou nedílnou součástí těchto obchodních podmínek. Vše naleznete na našich webových stránkách, pokud nejsou přímo vepsány v tomto dokumentu.

3. Objednávka on-line služeb, služeb, zboží z e-shopu a uzavření kupní smlouvy
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech údajů a náležitostí požadovaných dodavatelem a je nutné objednávku elektronicky odeslat. Objednávka je návrhem kupní smlouvy.

Objednávka dále slouží k rezervaci zboží a služeb.

Pro uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky dodavatelem a smlouva vzniká samotným dodáním on-line služby, služby nebo produktu. Odběratel uskutečněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky dodavatele. Vztahy mezi odběratelem a dodavatelem se řídí těmito Obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud nebude smluvně dohodnuto jinak.

a) Klientský účet

Po zahájení registrace a vyplnění osobních údajů požadovaných dodavatelem bude odběrateli vytvořen klientský účet u dodavatele a odběratel se stane registrovaným klientem. Tímto se klient automaticky a dobrovolně stává členem Face Yoga Academy klubu a na základě tohoto členství může čerpat služby.

Jeden klientský účet může vlastnit a užívat pouze jeden registrovaný odběratel.

V případě zneužití klientského účtu jinými osobami rozdílnými od vlastníka klientského účtu, může dodavatel tento klientský účet zablokovat. Tímto není dotčeno právo dodavatele na náhradu škody.

b) Užití on-line služeb cvičení, kurzů, konzultací, videolekcí

Odběratel, který si zaplatil on-line kurz, nebo individuální on-line cvičení, či on-line konzultaci a v danou určenou dobu službu nevyužije, nemá nárok na vrácení finanční částky, pokud nebude s dodavatelem služeb písemně dohodnuto jinak.

Cena jednotlivých služeb a zboží se odvíjí od platného ceníku, který je dodavatel povinen zveřejnit na webových stránkách serveru www.selavis.cz a kterým je vázán.

4. Platební podmínky

Odběratel má několik možností uhrazení kupní ceny za objednané zboží nebo služby.

a) Hotově

b) Dobírkou v ČR, mimo ČR tato platební metoda není možná

c) Bankovním příkazem - bankovní převod

d) Platební kartou přes platební bránu

Odměna za každou konkrétní službu, on-line službu nebo zboží je uvedena v rámci ceníků zveřejněných na shopu webové stránky jako cena za jednotlivou službu nebo v e-shopu, jako cena za každý jednotlivý výrobek/zboží, kterou je možné uhradit platební kartou přesměrováním na on-line platební bránu , nebo platbou na účet dodavatele dle výzvy k úhradě, kterou obdrží odběratel bezprostředně po závazném objednání - zakoupení dané služby či výrobku na svůj e-mail.

Připsáním platby na účet dodavatele s uvedením variabilního symbolu je sjednáno poskytnutí on-line služeb či zaslání zboží, nebo je možné služby či zboží uhradit v plné výši v provozovně dodavatele.

Po připsání platby na účet dodavatele, či hotovostní úhradě obdrží registrovaný odběratel e-mail s potvrzením úhrady zakoupených služeb nebo zboží.

Individuální konzultace - započítává se každých započatých 30 minut s trenérkou.

5. Cena on-line služeb, služeb a výrobků

Aktuální ceny za každou konkrétní on-line službu nebo zboží jsou uvedeny v rámci ceníků a e-shopu zveřejněných na www.selavis.cz. Kupující dostane zboží či službu za cenu platnou ve chvíli objednání. Ceny jsou uvedeny včetně DPH, bez balného a poštovného. Ceny zboží a všech služeb si odběratel může ověřit u jednotlivých položek zboží či v platných cenících na našem webu.

Ceny za dopravu zboží k odběrateli jsou uvedeny níže, v bodu Poštovné a Doprava.

Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za objednané služby nebo zboží včetně souvisejících poplatků a odběratel bude vyzván k jejich odsouhlasení formou úhrady kupní ceny.

Dodavatele si vyhrazuje právo tiskových chyb. Kupní cena bude považována za zaplacenou až po připsání celé kupní ceny za objednané služby a zboží na bankovní účet dodavatele, nebo dobírkou (pouze po ČR).

Dodavatele si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného uhrazení kupní ceny.

Faktura vystavená kupujícímu na základě kupní smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem je současně daňovým dokladem a je odeslaná kupujícímu elektronicky.

Převzetí zboží nebo čerpání služeb kupujícím je možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není předem písemně dohodnuto jinak.

Případné slevy z ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.

V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni dodat Vám zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že Vám bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě si vyhrazujeme právo odstoupit od smlouvy.

Pokud cena uvedená u zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně Vás na tuto skutečnost upozorníme. Pokud dosud nedošlo k přijetí Vaší objednávky, nejsme povinni smlouvu uzavřít.

Na odeslané objednávky nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany.

6. Akční nabídky

Dodavatele si vyhrazuje možnost činit časově omezené akční nabídky na všechny služby, které má v nabídce mimo rámec platného ceníku.

V popisu akční nabídky bude vždy stanovena doba trvání této nabídky tj. platnost, podrobný popis co nabídka zahrnuje tj. druh služby, cena, podmínky a její doba trvání.

7. Zvýšení cen

Dodavatel je oprávněna jednostranným úkonem zvýšit cenu za nabízené služby a produkty.

Aktuální ceny těchto služeb jsou zveřejněny v ceníku služeb na www.selavis.cz.

O navýšení ceny kurzů po zakoupení objednatelem je dodavatele povinen informovat odběratele písemně či telefonicky před zahájením služby. V opačném případě nevznikne právo dodavatele na zaplacení rozdílu v ceně objednané služby.

Odběratel je povinen tento rozdíl v ceně uhradit neprodleně hotovostní platbou nebo bankovním převodem či platební kartou na účet dodavatele. V případě, že odběratel neuhradí cenový rozdíl, dodavatel má oprávnění službu zrušit a odběratel hradí náklady s tím spojené včetně stornopoplatků, jsou-li u zakoupené služby stanoveny.

8. Dodací lhůta a podmínky

Dodací lhůta pro on-line služby je do 72 hodin nebo dle termínu určeném na objednávce a to po připsání platby na účet dodavatele za zakoupené on-line služby odběratelem. Následně odběratel dostane e-mailem přístupy k zakoupené on-line službě.

V případě zboží začíná dodací lhůta běžet po připsání platby na účet dodavatele za zakoupené zboží.

V případě, že dodavatel má veškeré podklady nutné k zaslání zakoupeného zboží odběrateli a zboží je skladem, zavazuje se dodavatel dodat zboží do 7mi pracovních dnů.

V případě, že požadované zboží není skladem, tak dodání proběhne maximálně do 14ti pracovních dnů pokud se obě strany nedohodnou jinak.

Dodací lhůta může být prodloužena přiměřeně okolnostem, které jsou příčinou zpoždění dodání zboží včetně třetích stran. Okolnostmi nezaviněnými dodavatelem.

Dodavatel oznámí kupujícímu předpokládaný termín dodání výrobku / zboží, nebo mu nabídne jiný srovnatelný výrobek.

Zboží je doručováno Českou poštou nebo jinou kurýrní společností pouze po celé ČR.

9. Storno podmínky

a) ON-LINE KURZY, ON-LINE KONZULTACE

Odběratel se může odhlásit z on-line kurzů, kurzů či konzultací, na které je přihlášen, maximálně 14 pracovních dnů před začátkem on-line objednané služby.

Pokud odběratel použil finanční částku na úhradu stornované služby a to přes platební bránu nebo bankovním převodem, bude mu tato částka zaslána zpět na jeho bankovní účet, ale budou z ní odečteny veškeré bankovní poplatky a náklady s tímto stornem spojeny, a to jak při přijetí platby, tak při odeslání platby zpět odběrateli.

V případě, že se odběratel rozhodne, že nechce vrátit daný finanční obnos po odečtu všech nákladů, odběratel má právo si za danou částku objednat jinou službu nebo zboží. V případě služby by nová objednávka měla proběhnout ve stejný den stornované služby, nebo maximální čerpání služby musí být do 30ti pracovních dnů od stornované služby, pokud nebude písemně dohodnuto jinak. V případě rozdílu cen mezi starou a novou objednanou službou, je odběratel povinen cenu doplatit.

b) KURZY, SEMINÁŘE, WORKSHOPY A KONZULTACE

Jedná se o kurzy a konzultace s fyzickým osobním kontaktem, nebo kombinovaně osobně a přes internet. Ze závažných důvodů a z důvodů viz. major může dodavatel změnit formu konání pouze na formu přes internet, elektronickou, on-line nebo kombinovanou formu. Změna formy není pro objednatele důvodem ke stornu a odstoupení od smlouvy.

Odběratel se může odhlásit z kurzů, na které je přihlášen dle těchto storno podmínek, pokud nebude předem písemně dohodnuto jinak:

Počet dní před konáním dané služby a výše odstupného-storna poplatku:

60 dní a více dní: 35% z celkové ceny objednaných služeb

59 dní až 30 dní: 50 % z celkové ceny objednaných služeb

29 dní až 21 dní: 70% z celkové ceny objednaných služeb

20 dní až 15 dní: 80% z celkové ceny objednaných služeb

14 dní až 9 dní: 90% z celkové ceny objednaných služeb

8 dní a méně: 100% z celkové ceny objednaných služeb

Storno lektorského kurzu - počet dní před konáním dané služby a výše odstupného-storna poplatku:

60 dní a více dní: 60% z celkové ceny objednaných služeb

59 dní až 40 dní: 80 % z celkové ceny objednaných služeb

39 dní a méně: 100% z celkové ceny objednaných služeb

Pokud odběratel použil finanční částku na úhradu stornované služby a to přes platební bránu nebo bankovním převodem, bude mu tato částka zaslána zpět na jeho bankovní účet ponížena o stornopoplatky a dále budou odečteny veškeré bankovní poplatky a náklady s tímto stornem spojeny, a to jak při přijetí platby, tak při odeslání platby zpět odběrateli.

Změna termínu kurzů, seminářů a akcí:

a) Ze strany objednatele není možná, pokud se objednatel písemně nedohodne s dodavatelem. V případě, že dodavatel souhlasí se změnou termínu, je objednatel povinen doplatit manipulační poplatek 500Kč/osoba/změna, pokud náklady na přebukování nejsou vyšší. V tomto případě dodavatel uvědomí objednatele o výši manipulačního poplatku. Výjimka, která se netýká objednatele lektorských kurzů: pokud v den pořádání kurzu objednatel nečekaně onemocní akutním (ne chronickým) onemocněním a do 48 hodin dodá dodavateli lékařskou zprávu emailem na svetlana@selavis.cz o viróze, chřipce či jiném infekčním, akutním onemocnění v den konání kurzu, má objednatel nárok na jednu změnu termínu zdarma.

b) Ze strany dodavatele je možná v případě jakýchkoliv organizačních důvodů, zdravotních důvodů, důvodů viz. Major a v případě nenaplnění minimálního počtu účastníku 7 osob/kurz, pokud u daného kurzu není určeno jinak. Změny termínu kurzu není zrušení kurzu. Objednatel nemá nárok na vrácení finanční částky, kterou uhradil za daný kurz ani na jiné odškodnění objednatel nárok nemá. Pokud dodavatel souhlasí se změnou termínu, je objednatel povinen doplatit manipulační poplatek 500Kč/osoba/změna, pokud náklady na přebukování nejsou vyšší. V tomto případě dodavatel uvědomí objednatele o výši manipulačního poplatku.

Zrušení kurzů ze strany dodavatele je možné kdykoliv z jakýchkoliv organizačních důvodů, důvodu viz. Major nebo v případě nenaplnění minimálního počtu účastníku 7 osob/kurz. Objednatel má nárok pouze na vrácení finanční částky, kterou uhradil za daný kurz. Na jiné odškodnění objednatel nárok nemá. Pokud dodavatel změní termín kurzu, nejedná se o zrušení kurzu.

c) ZBOŽÍ Z E-SHOPU, VÝUKOVÉ VIDEO LEKCE

Odběratel může bez udání důvodu zrušit objednávku zboží až do potvrzení objednávky dodavatelem. Tento odstavec se řídí článkem č. 12 těchto obchodních podmínek.

d) VÝUKOVÉ VIDEO LEKCE a Ebooky

Odběratel může bez udání důvodu zrušit objednávku zboží až do potvrzení objednávky dodavatelem. Po odeslání elektronických či video materiálů není možné zboží vrátit, zrušit a žádat vrácení finanční částky. Více ve článku Podmínky užití webových stránek.

10. Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

A) ZBOŽÍ / VÝROBKY Z E-SHOPU

U zboží začíná záruční doba běžet převzetím zboží odběratelem.

Jako záruční list slouží daňový doklad. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebené zboží (nebo jeho částí) způsobené používáním. Kratší životnosti výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Reklamace zboží /výrobků

V případě, že odběratel objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

V případě, že dojde mezi dodavatelem a odběratelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může odběratel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz . Odběratel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Postup reklamace

Pokud chce odběratel reklamovat zboží/výrobek zakoupené v našem internetovém obchodě, vyplní kontaktní formulář, kde uvede zejména typ výrobku, číslo prodejního dokladu a popis závady. Je vhodné zboží zasílat ve vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

Vyřízení reklamace u zboží / výrobků

Dodavatel a výrobce posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí odběratel a telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude odběratel vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží nebo mu bude zdarma zasláno.

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

Vady během vysílání on-line služeb

Dodavatel se zavazuje umožnit přihlásit se na jinou lekci on-line cvičení nebo služby ve stejný den (pokud nebude písemně dohodnuto jinak) a to v případě, pokud se během vysílání on-line služby objeví na straně dodavatele velké technické problémy, které znemožní odběrateli tuto lekci shlédnout.

Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za technické problémy na straně odběratele, které odběrateli znemožní shlédnout on-line objednané a zaplacené služby.

Je výslovně zakázáno, aby uživatel pořizoval jakýkoliv audio či video záznam.

11. Prohlášení o vyloučení zodpovědnosti

Společnost vynaložila veškeré úsilí, aby zajistil přesnost a spolehlivost informací poskytnutých na této webové stránce. Informace jsou však poskytovány "tak, jak jsou", bez jakékoli záruky. Dodavatel nepřijímá žádnou odpovědnost ani odpovědnost za přesnost, obsah, úplnost, legálnost nebo spolehlivost informací obsažených na této webové stránce.

Produkty, které popisuje, mohou být vzhledem ke kontinuálnímu rozvojovému programu změněny bez předchozího upozornění.

Žádné záruky, přísliby a / nebo prohlášení jakéhokoli druhu, vyjádřené nebo předpokládané, se neposkytují, pokud jde o povahu, standard, přesnost informací apod. uvedených na této webové stránce, ani vhodnost informací vzhledem k vašim konkrétním okolnostem či zdravotnímu stavu.

Nejsme schopni zaručit a tedy nezaručujeme, že tento web nebude obsahovat počítačové viry ani nic jiného, co by mohlo vaše zařízení poškodit.

Neneseme odpovědnost za žádné ztráty nebo škody jakékoli povahy (přímé, nepřímé, následné nebo jiné), váš úspěch či neúspěch , zdravotní stav uživatele, výlohy či výdaje, přímé, nepřímé či náhodné, následné či zvláštní, týkající se či vyplývající z používání tohoto webu, materiálů, informací, cvičení, postupů, seminářů, osobních nebo online kurzů, workshopů, nebo produktů v něm uvedených, ať už vzniklé ve smlouvě, deliktu nebo jinak, které mohou vzniknout v důsledku použití (nebo nemožnosti používat) tyto webové stránky nebo z použití (nebo nevyužití) informací a produktů na tomto webu.

Tento web poskytuje odkazy na jiné weby vlastněné třetími stranami. Obsah takových stránek třetích stran není pod naší kontrolou a nemůžeme a nebudeme nést odpovědnost za informace nebo obsah na nich. Odkazy na takové weby třetích stran nejsou společností nijak podporované, stejně tak ani produkty propagované, nabízené nebo prodávané na stránkách třetích stran. Společnost nezaručuje, ani že tyto stránky neobsahují počítačové viry či něco jiného, co by mohlo poškodit vaše zařízení. Nemůžeme a nepřijímáme odpovědnost za shromažďování nebo používání osobních údajů z žádné třetí strany. Kromě toho nepřijímáme odpovědnost za přesnost reklam třetích stran.

12. Odstoupení od smlouvy

I. Právo odběratele na odstoupení - odběratel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplnil smluvené podmínky dodání.

Odběratel, který nenakupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží.

U on-line služeb včetně krátkých výukových on-line videí odběratel po doručení tj. čerpání služeb nemůže odstoupit od kupní smlouvy.

II. Právo dodavatele na odstoupení:

- Dodavatel má právo odstoupit od smlouvy pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel povinen kontaktovat odběratele a za účelem dohody o dalším postupu.

- Dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy při jakémkoliv podezřelém přihlášení do zákaznické sekce, a to zejména v případě, že z odběratelova účtu bude hodně přístupu či multi přihlášení v jednu chvíli, či multi sledování jednoho výukového videa v jednu chvíli, při podezření, že odběratel zneužil přihlašovací údaje a jeho klientský účet je využíván nebo zneužíván třetí osobou. V těchto či podobných případech, nebo při podezření zneužívání práv dodavatele je dodavatel oprávněn klientův/ odběratelův přístup a služby pozastavit a to i v případě, že jsou služby zaplaceny, odběratel nemá nárok na vrácení peněz a není dotčeno právo dodavatele na náhradu škod a ušlého zisku, který mu byl způsoben konáním a jednáním odběratele.

Postup v případě odstoupení od smlouvy

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel odběrateli a odběratel dodavateli veškerá přijatá plnění.

Odběratel může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli a to elektronicky na emailovou adresu info@selavis.cz nebo písemně na provozovnu dodavatele a počká na potvrzení přijetí dodavatelem.

Při odstoupení od smlouvy je nutné uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál doklad o koupi zboží.

Pokud již odběratel zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Zboží zaslané zpět dodavateli musí být v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a dokladu o koupi).

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném, než neporušením stavu, je odběratel povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Dodavatel má právo odečíst odběrateli případné poštovné a bankovní poplatky, které vzniknou dodavateli s odstoupením od smlouvy ze strany odběratele.

Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

Pokud odběratel splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu, nebo její část a to nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží. Dodavatel vrací finanční prostředky na účet kupujícího po podpisu dobropisu.

13. Licenční podmínky

Autor - dodavatel je nositelem majetkových autorských práv k logu, názvu, grafického ztvárnění, textům, video lekcím, on-line lekcím a všem službám, které nabízí.

Autor - dodavatel tímto neuděluje oprávnění odběrateli k výkonu práva jakékoliv Dílo užít jeho zpřístupňováním a propagaci v obchodním i veřejném prostředí, tedy sdělováním veřejnosti a propagaci jakoukoliv formou, podle své vlastní volby, jakož i rozmnožováním Díla k jakémukoliv účelu v neomezeném rozsahu.

Autor, dodavatel www.selavis.cz neposkytuje odběrateli jakýkoliv souhlas a oprávnění k užívání díla v tištěné nebo elektronické podobě včetně uveřejnění na internetu, sociálních sítích...atd.

Odběratel si nesmí pořizovat audio či video záznamy pro vlastní potřebu a ani je předávat třetím stranám v jakékoliv formě a dále jej šířit.

Odběratel nesmí šířit nebo jakýmkoliv způsobem předávat internetové odkazy k výukovým videím a předávat je třetím stranám v jakékoliv formě.

Odběratel nesmí pouštěn/promítat/interpretovat/využívat výuková videa k třetím stranám v jakékoliv formě za komerčním, nekomerčním či jiným účelem.

Odběratel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu autora/ dodavatele jakýmkoliv způsobem postoupit, přenechat, umožnit užívání, či jinak dočasně ani trvale poskytnout oprávnění k užívání či samotné užívání třetím stranám.

Toto ustanovení smlouvy se řídí českým právem, zejména autorským, obchodním i občanským zákonem v platném a účinném znění i pozdějších předpisů. Porušením tohoto bodu smlouvy má dodavatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000.000Kč a tím není dotčeno právo autora/ dodavatele na náhradu vzniklých škod.

14. Zvláštní ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a odběratelem.

Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za zdravotní stav registrovaného odběratele a taktéž není žádným způsobem zodpovědný za zranění, které si registrovaný odběratel v rámci cvičení dle cvičících lekcí na serveru www.selavis.cz vlastním přičiněním způsobí.

Dodavatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu těchto Obchodních podmínek.

Na odběratele se vztahují aktuální platné Obchodní podmínky.

14.1 Podmínky použití webových stránek

Následující smluvní podmínky užívání spolu s jakýmikoli dokumenty, které výslovně zahrnují odkazem (souhrnně tyto "Podmínky použití"), řídí váš přístup a používání www.faceyoga-academy.eu a www.selavis.cz všechny subdomény www.faceyoga-academy.eu., včetně veškerého obsahu, funkcí a služeb nabízených na jakékoli a všech souvisejících stránkách www.faceyoga-academy.eu nebo jejich prostřednictvím ( "Webové stránky"), ať už jako host nebo registrovaný uživatel.

Než začnete web používat, přečtěte si prosím pozorně Podmínky použití. Používáním webové stránky nebo kliknutím na tlačítko přijmout nebo souhlasit s podmínkami použití, když je vám tato možnost zpřístupněna, přijímáte a souhlasíte s tím, že budete vázáni a budete se řídit těmito podmínkami použití a našimi zásadami ochrany osobních údajů, které jsou zde zahrnuty formou odkazu. Pokud nechcete souhlasit s těmito Podmínkami použití včetně dohod zahrnutých v tomto dokumentu formou odkazu, nesmíte přistupovat na webovou stránku ani ji používat.

Tato webová stránka je nabízena a dostupná uživatelům, kteří jsou starší 18 let. Používáním této webové stránky prohlašujete a zaručujete, že jste plnoletí k uzavření závazné smlouvy se společností a splňujete všechny výše uvedené požadavky na způsobilost. Pokud nesplňujete všechny tyto požadavky, nesmíte přistupovat na webovou stránku ani ji používat.

Změny Podmínek používání

Tyto Podmínky použití můžeme čas od času revidovat a aktualizovat podle vlastního uvážení. Všechny změny jsou účinné okamžitě, když je zveřejníme, a vztahují se na veškerý přístup a používání webových stránek poté. Vaše další používání webových stránek po zveřejnění revidovaných podmínek použití znamená, že přijímáte změny a souhlasíte s nimi. Očekává se od vás, že budete tuto stránku čas od času kontrolovat, abyste byli informováni o jakýchkoli změnách, protože jsou pro vás závazné.

Soukromí

Vaše používání webových stránek také podléhá Zásadám ochrany osobních údajů společnosti. Přečtěte si prosím naše Zásady ochrany osobních údajů, které také upravují web a informují uživatele o našich postupech shromažďování údajů. Váš souhlas se Zásadami ochrany osobních údajů je tímto začleněn do těchto Podmínek použití.

Zřeknutí se odpovědnosti

Vaše používání webových stránek také podléhá prohlášení společnosti o vyloučení odpovědnosti. Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti, které také upravuje webové stránky a informuje uživatele o různých omezeních týkajících se informací poskytovaných na webových stránkách. Váš souhlas s vyloučením odpovědnosti je tímto začleněn do těchto podmínek použití.

Obchodní podmínky

Přečtěte si prosím naše Obchodní podmínky. Váš souhlas s Obchodními podmínkam je tímto začleněn do těchto podmínek použití.

Přístup na web a zabezpečení účtu

Vyhrazujeme si právo zrušit nebo upravit tuto webovou stránku a jakoukoli službu nebo materiál, který na webu poskytujeme, podle vlastního uvážení bez předchozího upozornění. Neneseme odpovědnost, pokud bude z jakéhokoli důvodu celá nebo jakákoli část webové stránky nedostupná kdykoli nebo po jakoukoli dobu. Čas od času můžeme omezit přístup k některým částem webové stránky nebo k celé webové stránce uživatelům, včetně registrovaných uživatelů.

Pro přístup na webovou stránku nebo některé zdroje, které nabízí, můžete být požádáni o poskytnutí určitých registračních údajů nebo jiných informací. Podmínkou vašeho používání webové stránky a jakýchkoli zdrojů stažených z webové stránky je, že všechny informace, které na webové stránce poskytujete, jsou správné, aktuální a úplné. Souhlasíte s tím, že veškeré informace, které poskytnete za účelem registrace na této webové stránce nebo jinak, včetně, nikoli však výhradně, prostřednictvím používání jakýchkoli interaktivních funkcí na této webové stránce, se řídí našimi zásadami ochrany osobních údajů, a souhlasíte se všemi kroky, které podnikáme s ohledem na vaše informace v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů.

Pokud si jako součást našich bezpečnostních postupů zvolíte uživatelské jméno, heslo nebo jakoukoli jinou informaci, nebo je vám toto jméno poskytnuto, musíte s těmito informacemi zacházet jako s důvěrnými a nesmíte je sdělit žádné jiné osobě ani subjektu. Rovněž berete na vědomí, že váš účet je pro vás osobní, a souhlasíte s tím, že neposkytnete žádné jiné osobě přístup k této webové stránce nebo jejím částem pomocí vašeho uživatelského jména, hesla nebo jiných bezpečnostních informací. Souhlasíte s tím, že nás okamžitě upozorníte na jakýkoli neoprávněný přístup nebo použití vašeho uživatelského jména nebo hesla nebo jakékoli jiné porušení zabezpečení. Souhlasíte také s tím, že na konci každé relace opustíte svůj účet. Při přístupu ke svému účtu z veřejného nebo sdíleného počítače byste měli být obzvláště opatrní, aby ostatní nemohli zobrazit nebo zaznamenat vaše heslo nebo jiné osobní údaje.

Máme právo zakázat jakékoli uživatelské jméno, heslo nebo jiný identifikátor, ať už jste si vybrali vy nebo který jsme poskytli, kdykoli podle vlastního uvážení z jakéhokoli důvodu nebo bez důvodu, včetně případů, kdy jste podle našeho názoru porušili jakékoli ustanovení tyto Podmínky použití.

Žádné nezákonné nebo zakázané použití a duševní vlastnictví

Je vám udělena nevýhradní, nepřenosná, odvolatelná licence pro přístup a používání webové stránky a zdrojů dostupných ke stažení z webové stránky přísně v souladu s těmito podmínkami použití.

Podmínkou vašeho používání webové stránky je, že společnosti zaručujete, že nebudete používat webové stránky ani žádný ze zdrojů dostupných ke stažení z webové stránky k žádnému účelu, který je nezákonný nebo zakázaný těmito podmínkami. Webové stránky ani žádné zdroje dostupné ke stažení z Webových stránek nesmíte používat žádným způsobem, který by mohl poškodit, deaktivovat, přetížit nebo narušit Webové stránky nebo narušit používání a požitek z Webu jinou stranou. Nesmíte získávat nebo se pokoušet získat žádné materiály nebo informace žádnými prostředky, které nejsou záměrně zpřístupněny nebo poskytnuty prostřednictvím webových stránek.

Veškerý obsah zahrnutý jako součást služby, jako je text, grafika, loga, obrázky, jakož i jejich kompilace a jakýkoli software používaný na webových stránkách, je majetkem společnosti nebo jejích dodavatelů a je chráněn autorským právem a dalšími zákony, které chrání duševní vlastnictví a vlastnická práva. Souhlasíte s tím, že budete dodržovat a dodržovat všechna autorská práva a další vlastnická upozornění, legendy nebo jiná omezení obsažená v takovém obsahu a nebudete v něm provádět žádné změny.

Nebudete upravovat, publikovat, přenášet, zpětně analyzovat, podílet se na převodu nebo prodeji, vytvářet odvozená díla ani žádným způsobem využívat žádný obsah, vcelku ani zčásti, který se nachází na webových stránkách nebo kterýkoli ze zdrojů dostupných z webu.

Obsah webu nebudete užívat jinak, než k osobnímu, soukromému účelů.

Obsah společnosti není určen k dalšímu prodeji. Vaše používání webových stránek nebo jakýchkoli zdrojů dostupných ke stažení z webových stránek vás neopravňuje k jakémukoli neoprávněnému použití jakéhokoli chráněného obsahu, a zejména nevymažete ani nezměníte žádná vlastnická práva nebo upozornění na přidělení jakéhokoli obsahu. Chráněný obsah budete používat výhradně pro své individuální použití a bez výslovného písemného souhlasu společnosti a vlastníka autorských práv jej nebudete používat jinak. Souhlasíte s tím, že nezískáváte žádná vlastnická práva k žádnému chráněnému obsahu. Neudělujeme vám žádné licence, výslovné ani předpokládané, k duševnímu vlastnictví společnosti nebo našich poskytovatelů licencí, s výjimkou případů, kdy je to výslovně povoleno těmito podmínkami.

Název společnosti, logo společnosti, slogan společnosti a všechny související názvy, loga, názvy produktů a služeb, návrhy a slogany, programy a služby s jejich postupy jsou ochrannými známkami společnosti nebo jejích přidružených společností nebo poskytovatelů licencí. Takové značky nesmíte používat bez předchozího písemného souhlasu společnosti. Všechny ostatní názvy, loga, názvy produktů a služeb, návrhy a slogany na této webové stránce jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Pouze pro vzdělávací a informační účely

Jak je podrobněji uvedeno v prohlášení o vyloučení odpovědnosti, informace obsažené na této webové stránce a zdroje dostupné ke stažení prostřednictvím této webové stránky slouží pouze pro vzdělávací a informační účely. Informace obsažené na této webové stránce a zdroje dostupné ke stažení prostřednictvím této webové stránky nejsou zamýšleny jako právní, finanční, daňové, lékařské, zdravotní nebo jakékoli jiné odborné poradenství, a nebudou tak chápány ani vykládány.

Přesnost a osobní zodpovědnost

Jak je podrobněji uvedeno v prohlášení o vyloučení odpovědnosti, udělali jsme vše, co bylo v našich silách, abychom zajistili, že informace uvedené na této webové stránce a zdroje dostupné ke stažení jsou přesné a poskytují cenné informace, ale nemůžeme zaručit přesnost informací. Společnost ani žádný z jejích vlastníků nebo zaměstnanců nenese odpovědnost za jakékoli chyby nebo opomenutí na této webové stránce nebo za jakékoli škody, které můžete utrpět v důsledku toho, že nepožádáte o kompetentní radu odborníka, který je obeznámen s vaší situací.

Používáním této webové stránky přijímáte osobní odpovědnost za výsledky svého jednání. Souhlasíte s tím, že převezmete plnou odpovědnost za jakoukoli újmu nebo škodu, kterou utrpíte v důsledku použití nebo nepoužívání informací dostupných na této webové stránce nebo zdrojů dostupných ke stažení z této webové stránky. Souhlasíte s tím, že použijete úsudek a provedete náležitou péči předtím, než podniknete jakékoli kroky nebo implementujete jakékoli plány nebo zásady navržené nebo doporučené na této webové stránce.

Žádné záruky ohledně výsledků

Jak je podrobněji uvedeno v Prohlášení o vyloučení odpovědnosti, souhlasíte s tím, že Společnost neposkytla žádné záruky ohledně výsledků podniknutí jakéhokoli opatření, ať už doporučeného na této webové stránce, či nikoli. Společnost poskytuje vzdělávací a informační zdroje, které mají uživatelům této webové stránky pomoci uspět. Přesto uznáváte, že váš konečný úspěch nebo neúspěch bude výsledkem vašeho vlastního úsilí, vaší konkrétní situace a nesčetných dalších okolností mimo kontrolu a/nebo znalosti společnosti.

Také uznáváte, že předchozí výsledky nezaručují podobný výsledek. Výsledky získané jinými – ať už klienty Společnosti nebo jinými – aplikujícími principy uvedené na těchto webových stránkách tedy nezaručují, že vy nebo jakákoli jiná osoba nebo subjekt budete schopni dosáhnout podobných výsledků.

E-mail a další elektronická komunikace

Návštěva webových stránek nebo zasílání e-mailů společnosti představuje elektronickou komunikaci. Souhlasíte s přijímáním elektronické komunikace a souhlasíte s tím, že všechny dohody, oznámení, zveřejnění a další sdělení, která vám poskytujeme elektronicky, prostřednictvím e-mailu a na Webových stránkách, splňují jakýkoli zákonný požadavek, aby taková komunikace byla písemná.

Rádi s vámi budeme komunikovat prostřednictvím e-mailu a na této webové stránce jsou různá místa, která vám umožňují zasílat elektronickou komunikaci Společnosti. Žádná taková emailová či jiná elektronická komunikace však nezakládá obchodní ani žádný smluvní vztah. Jak je podrobněji uvedeno v našich Zásadách ochrany osobních údajů, podnikneme přiměřené kroky, abychom zajistili, že jakákoli komunikace zůstane důvěrná, ale nemůžeme zaručit bezpečnost takové komunikace a nemůžeme zaručit, že nebudeme muset takovou komunikaci zveřejnit v důsledku soudního příkazu.

Smluvní podmínky programů SMS/MMS mobilního marketingu zpráv

Shop Face Yoga Academy (dále jen "my", "nás", "naše", "poskytovatel") nabízí program pro mobilní zasílání zpráv (dále jen "program"), s jehož používáním a účastí souhlasíte v souladu s těmito smluvními podmínkami a ochranou osobních údajů. Zásady (dále jen "Smlouva"). Přihlášením do kteréhokoli z našich programů nebo účastí v něm přijímáte a souhlasíte s těmito podmínkami, včetně, bez omezení, vašeho souhlasu s řešením jakýchkoli sporů s námi prostřednictvím závazného rozhodčího řízení pouze pro jednotlivce, jak je podrobně popsáno v části "Řešení sporů". " níže. Tato smlouva je omezena na program a není určena k úpravě jiných podmínek a zásad nebo zásad ochrany osobních údajů, které mohou řídit vztah mezi vámi a námi v jiných kontextech.

1. Přihlášení uživatele: Program umožňuje uživatelům přijímat mobilní zprávy SMS/MMS potvrzením přihlášení k programu, například prostřednictvím online nebo aplikačních registračních formulářů. Bez ohledu na způsob přihlášení, který jste použili pro připojení k programu, souhlasíte s tím, že tato smlouva se vztahuje na vaši účast v programu. Účastí v Programu souhlasíte s přijímáním automaticky vytáčených nebo předem nahraných marketingových mobilních zpráv na telefonní číslo spojené s vaším přihlášením a jste srozuměni s tím, že k nákupu od nás není vyžadován souhlas. I když souhlasíte s přijímáním zpráv zasílaných pomocí automatického vytáčení, výše uvedené nebude vykládáno tak, že by naznačovalo nebo naznačovalo, že některé nebo všechny naše mobilní zprávy jsou odesílány pomocí systému automatického vytáčení ("ATDS" nebo "autodialer"). Mohou být účtovány poplatky za zprávy a data. Frekvence zpráv se liší.

2. Odhlášení uživatele: Pokud si nepřejete pokračovat v účasti v programu nebo již nesouhlasíte s touto smlouvou, souhlasíte s tím, že odpovíte STOP, UNSUBSCRIBE, CANCEL nebo QUIT na jakoukoli mobilní zprávu od nás, abyste se odhlásili Program. Můžete obdržet další mobilní zprávu potvrzující vaše rozhodnutí odhlásit se. Chápete a souhlasíte s tím, že výše uvedené možnosti jsou jedinými rozumnými způsoby odhlášení. Berete na vědomí, že naše platforma pro textové zprávy nemusí rozpoznat a reagovat na žádosti o odhlášení, které mění, mění nebo upravují příkazy klíčových slov STOP, UNSUBSCRIBE, CANCEL nebo QUIT, jako je použití jiného pravopisu nebo přidání jiných slov nebo frází do příkaz a souhlasíte s tím, že Shop Face Yoga Academy a její poskytovatelé služeb nenesou žádnou odpovědnost za nesplnění takových požadavků. Berete také na vědomí a souhlasíte s tím, že jakýkoli jiný způsob odhlášení, včetně, ale nejen, textových zpráv jiných než výše uvedených nebo ústního požadavku jednoho z našich zaměstnanců, aby vás odstranil z našeho seznamu, není přiměřeným prostředkem k odhlášení.

3. Popis programu: Bez omezení rozsahu programu mohou uživatelé, kteří se přihlásí do programu, očekávat, že budou dostávat zprávy týkající se marketingu, propagace, plateb, dodání a prodeje kosmetických produktů a služeb. Zprávy mohou obsahovat připomenutí placení.

4. Cena a frekvence: Mohou být účtovány poplatky za zprávy a data. Souhlasíte s pravidelným přijímáním zpráv podle našeho uvážení. Denní, týdenní a měsíční frekvence zpráv se bude lišit. Program zahrnuje opakující se mobilní zprávy a další mobilní zprávy mohou být pravidelně zasílány na základě vaší interakce s námi.

5. Zveřejnění MMS: Program bude odesílat SMS TM (koncové zprávy), pokud vaše mobilní zařízení nepodporuje zasílání zpráv MMS.
6. Naše vyloučení záruky: Program je nabízen "tak jak je" a nemusí být vždy dostupný ve všech oblastech a nemusí nadále fungovat v případě produktu, softwaru, pokrytí nebo jiných změn provedených společností vašeho bezdrátového operátora. Neneseme odpovědnost za jakékoli zpoždění nebo selhání při přijímání jakýchkoli mobilních zpráv spojených s tímto programem. Doručování mobilních zpráv podléhá účinnému přenosu od vašeho poskytovatele bezdrátových služeb/operátora sítě a je mimo naši kontrolu. Dopravci nenesou odpovědnost za zpožděné nebo nedoručené mobilní zprávy.

7. Požadavky na účastníka: Musíte mít vlastní bezdrátové zařízení schopné obousměrného zasílání zpráv, používat zúčastněného bezdrátového operátora a být předplatitelem bezdrátové služby se službou textových zpráv. Ne všichni poskytovatelé mobilních telefonů poskytují služby nezbytné k účasti. Konkrétní pokyny k zasílání textových zpráv zkontrolujte ve schopnostech svého telefonu.

8. Věkové omezení: Platformu nesmíte používat ani se s ní zapojovat, pokud je vám méně než osmnáct (18) let. Používáním nebo zapojením se do platformy také berete na vědomí a souhlasíte s tím, že vám platný zákon vaší jurisdikce dovoluje platformu používat a/nebo se s ní zapojit.

9. Zakázaný obsah: Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že prostřednictvím platformy nebudete odesílat žádný zakázaný obsah. Zakázaný obsah zahrnuje: – Jakékoli podvodné, urážlivé, pomlouvačné, skandální, výhružné, obtěžující nebo pronásledovací aktivity; – závadný obsah, včetně vulgárních výrazů, obscénnosti, chlípnosti, násilí, fanatismu, nenávisti a diskriminace na základě rasy, pohlaví, náboženství, národnosti, zdravotního postižení, sexuální orientace nebo věku; – Pirátské počítačové programy, viry, červy, trojské koně nebo jiný škodlivý kód; – Jakýkoli produkt, služba nebo propagace, která je nezákonná, pokud je takový produkt, služba nebo propagace obdržena; – Jakýkoli obsah, který implikuje a/nebo odkazuje na osobní zdravotní údaje, které jsou chráněny zákonem o přenositelnosti a odpovědnosti zdravotního pojištění ("HIPAA") nebo zákonem o zdravotnických informačních technologiích pro ekonomické a klinické zdraví ("HITEC"); a – Jakýkoli další obsah, který je zakázán platnými zákony v jurisdikci, ze které je zpráva odeslána.
10. Řešení sporů: V případě, že dojde ke sporu, nároku nebo kontroverzi mezi vámi a námi nebo mezi vámi a společností Stodge Inc. d/b/a Postscript nebo jakýmkoli jiným poskytovatelem služeb třetí strany jednajícím naším jménem za účelem přenosu mobilní zprávy v rámci programu, které vyplývají z federálních nebo státních zákonných nároků, nároků podle zvykového práva, této smlouvy nebo jejich porušení, ukončení, vymáhání, výkladu nebo platnosti nebo s nimi související, včetně určení rozsahu nebo použitelnosti této smlouvy o arbitráži, bude takový spor, nárok nebo kontroverze, v maximálním rozsahu povoleném zákonem, rozhodnut arbitráží v České Republice, město určuje FYAS s.r.o. a to jedním rozhodcem. Strany souhlasí s předložením sporu k závaznému rozhodčímu řízení v souladu s Obchodními arbitrážními pravidly České arbitrážní asociace, které jsou v té době platné. Není-li v tomto dokumentu stanoveno jinak, bude rozhodce uplatňovat hmotné právo federálního soudního obvodu, ve kterém se nachází hlavní místo podnikání Face Yoga Academy, bez ohledu na kolizní normy. Do deseti (10) kalendářních dnů od doručení žádosti o rozhodčí řízení straně musí strany společně vybrat rozhodce s nejméně pětiletou praxí v této funkci a se znalostmi a zkušenostmi s předmětem sporu. Pokud se strany do deseti (10) kalendářních dnů nedohodnou na rozhodci, může společnost FYAS s.r.o. vybrat rozhodce sám a nebo zažádat o jmenování rozhodce, který musí splňovat stejný požadavek na praxi. V případě sporu rozhodce rozhodne o vymahatelnosti a výkladu této rozhodčí smlouvy v souladu s zákonem o arbitráži. Strany se také dohodly, že namísto žádosti o nouzový soudní příkaz se použijí pravidla arbitráže upravující mimořádná ochranná opatření. Rozhodnutí arbitra bude konečné a závazné a žádná strana nebude mít právo na odvolání kromě těch, která jsou uvedena v pravidlech arbitráže. Každá strana ponese svůj podíl na poplatcích zaplacených za rozhodce a vedení rozhodčího řízení; rozhodce však bude mít pravomoc nařídit jedné straně, aby zaplatila všechny nebo část těchto poplatků jako součást dobře odůvodněného rozhodnutí. Strany se dohodly, že rozhodce bude mít pravomoc přiznávat odměny advokátům pouze v rozsahu výslovně povoleném zákonem nebo smlouvou. Rozhodce nemá pravomoc udělovat náhradu škody s represivní funkcí a každá strana se tímto vzdává jakéhokoli práva požadovat nebo vymáhat náhradu škody s represivní funkcí v souvislosti s jakýmkoli sporem řešeným arbitráží.

STRANY SOUHLASÍ S TÍM, ŽE KAŽDÁ MŮŽE VŮČI DRUHÉMU PODÁVAT NÁROKY POUZE V JEDNOTLIVÉ ZPŮSOBILOSTI PROSTŘEDNICTVÍM ARBITRAČNÍHO ŘÍZENÍ. Dále, pokud se obě strany v podepsané písemné formě nedohodnou jinak, nesmí rozhodce konsolidovat nároky více než jedné osoby a nesmí jinak předsedat žádné formě zástupného nebo skupinového řízení. S výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon, nesmí žádná strana ani rozhodce zveřejnit existenci, obsah nebo výsledky jakéhokoli rozhodčího řízení bez předchozího písemného souhlasu obou stran, ledaže by se jednalo o ochranu nebo uplatnění zákonného práva. Pokud je jakákoli podmínka nebo ustanovení tohoto oddílu neplatná, nezákonná nebo nevymahatelná v jakékoli jurisdikci, taková neplatnost, nezákonnost nebo nevymahatelnost neovlivní žádnou jinou podmínku nebo ustanovení tohoto oddílu ani zneplatní nebo učiní nevymahatelnou takovou podmínku nebo ustanovení v jakékoli jiné jurisdikci. Pokud z jakéhokoli důvodu spor probíhá u soudu, nikoli v rozhodčím řízení, strany se tímto zříkají jakéhokoli práva na soudní řízení před porotou. Toto ustanovení o rozhodčím řízení přetrvá i po zrušení nebo ukončení vaší smlouvy o účasti v jakémkoli z našich programů.

11. Různé: Zaručujete a prohlašujete nám, že máte všechna potřebná práva, pravomoc a oprávnění souhlasit s těmito Podmínkami a plnit své povinnosti podle nich, a nic obsaženého v této Smlouvě nebo při plnění takových povinností vás neporuší jakékoli jiné smlouvy nebo závazku. Pokud kterákoli strana v jakémkoli ohledu neuplatní jakékoli právo zde uvedené, nebude to považováno za vzdání se jakýchkoli dalších práv podle této smlouvy. Pokud bude jakékoli ustanovení této smlouvy shledáno nevymahatelným nebo neplatným, bude toto ustanovení omezeno nebo odstraněno na minimální nezbytnou míru, aby tato smlouva jinak zůstala v plné platnosti a účinnosti a vymahatelná. Jakékoli nové funkce, změny, aktualizace nebo vylepšení programu podléhají této smlouvě, pokud není výslovně písemně uvedeno jinak. Vyhrazujeme si právo tuto smlouvu čas od času změnit. Veškeré aktualizace této smlouvy vám budou sděleny. Berete na vědomí svou odpovědnost si tuto Smlouvu čas od času přečíst a být si vědom všech takových změn. Pokračováním v účasti v programu po jakýchkoli takových změnách přijímáte tuto smlouvu v platném znění.

Používání komunikačních služeb

Webová stránka může obsahovat služby nástěnek, chatovací oblasti, diskusní skupiny, fóra, komunity, osobní webové stránky, kalendáře, sekce komentářů na blogu a/nebo jiné zprávy nebo komunikační prostředky navržené tak, aby vám umožnily komunikovat s širokou veřejností nebo se skupinou. (souhrnně "Komunikační služby") souhlasíte s tím, že budete používat Komunikační služby pouze k odesílání, odesílání a přijímání zpráv a materiálů, které jsou správné a související s konkrétní Komunikační službou.

Jako příklad, nikoli jako omezení, souhlasíte s tím, že při používání komunikační služby nebudete: pomlouvat, zneužívat, obtěžovat, pronásledovat, vyhrožovat nebo jinak porušovat zákonná práva (jako jsou práva na soukromí a publicitu) ostatních; zveřejňovat, zveřejňovat, nahrávat, distribuovat nebo šířit jakékoli nevhodné, vulgární, pomlouvačné, porušující, obscénní, neslušné nebo nezákonné téma, název, materiál nebo informace; nahrávat soubory, které obsahují software nebo jiný materiál chráněný zákony na ochranu duševního vlastnictví (nebo právy na soukromí a publicitu), pokud k nim nevlastníte nebo nespravujete práva nebo jste neobdrželi všechny potřebné souhlasy; nahrávat soubory, které obsahují viry, poškozené soubory nebo jakýkoli jiný podobný software nebo programy, které mohou poškodit provoz cizího počítače; inzerovat nebo nabízet k prodeji nebo nákupu jakékoli zboží nebo služby za jakýmkoli obchodním účelem, pokud taková komunikační služba výslovně nepovoluje takové zprávy; provádět nebo přeposílat průzkumy, soutěže, pyramidové hry nebo řetězové dopisy; stáhnout jakýkoli soubor odeslaný jiným uživatelem komunikační služby, o kterém víte, nebo byste měli vědět, že nemůže být legálně distribuován takovým způsobem; falšovat nebo mazat jakákoliv označení autora, právní nebo jiná řádná upozornění nebo vlastnická označení nebo označení původu nebo zdroje softwaru nebo jiného materiálu obsaženého v souboru, který je nahrán, omezovat nebo bránit jakémukoli jinému uživateli v používání a užívání Komunikačních služeb; porušovat jakýkoli kodex chování nebo jiné pokyny, které se mohou vztahovat na jakoukoli konkrétní komunikační službu; sbírat nebo jinak shromažďovat informace o druhých, včetně e-mailových adres, bez jejich souhlasu; porušovat jakékoli platné zákony nebo předpisy.

Společnost nemá žádnou povinnost sledovat komunikační služby. Společnost si však vyhrazuje právo zkontrolovat materiály poslané prostřednictvím komunikačních služeb a odstranit jakýkoli materiál podle vlastního uvážení. Společnost si vyhrazuje právo ukončit vám přístup ke kterékoli nebo všem komunikačním službám a to kdykoli bez upozornění z jakéhokoli důvodu.

Společnost si vyhrazuje právo kdykoli zveřejnit jakékoli informace, které jsou nezbytné pro splnění jakéhokoli platného zákona, nařízení, právního procesu nebo vládní žádosti, nebo upravit, odmítnout zveřejnit nebo odstranit jakékoli informace nebo materiály, zcela nebo částečně, v dle výhradního uvážení společnosti.

Při poskytování jakýchkoli osobních identifikačních údajů v jakékoli komunikační službě buďte vždy opatrní. Společnost nekontroluje ani neschvaluje obsah, zprávy nebo informace nalezené ve kterékoli komunikační službě, a proto se společnost výslovně zříká jakékoli odpovědnosti s ohledem na komunikační služby a jakékoli akce vyplývající z vaší účasti ve kterékoli komunikační službě. Správci a hostitelé nejsou oprávněnými mluvčími společnosti a jejich názory nemusí nutně odrážet názory společnosti.

Materiály nahrané do komunikační služby mohou podléhat zveřejněným omezením použití, reprodukce a/nebo šíření. Jste odpovědní za dodržování těchto omezení, pokud nahrajete materiály.

Materiály poskytnuté na webu

Společnost si nenárokuje vlastnictví materiálů, které poskytujete na webové stránky (včetně zpětné vazby a návrhů) nebo zveřejňujete, nahráváte, vkládáte nebo odesíláte na jakoukoli webovou stránku nebo naše související služby (souhrnně "Příspěvky"). Zveřejněním, nahráním, vložením, poskytnutím nebo odesláním vašeho příspěvku však udělujete společnosti, našim přidruženým společnostem a nezbytným podlicencem povolení používat váš příspěvek v souvislosti s provozem jejich internetových obchodů, včetně, bez omezení, práva: kopírovat, distribuovat, přenášet, veřejně zobrazovat, veřejně provádět, reprodukovat, upravovat, překládat a přeformátovat váš příspěvek; a zveřejnit své jméno v souvislosti s vaším Příspěvkem.

Za použití vašeho příspěvku, jak je zde uvedeno, nebude vyplacena žádná kompenzace. Společnost nemá žádnou povinnost zveřejňovat nebo používat jakýkoli příspěvek, který poskytnete, a může jakýkoli příspěvek kdykoli odstranit podle vlastního uvážení společnosti.

Zveřejněním, nahráním, vložením, poskytnutím nebo odesláním svého příspěvku zaručujete a prohlašujete, že vlastníte nebo jinak ovládáte veškerá práva k vašemu příspěvku, jak je popsáno v této části, včetně, bez omezení, všech práv, která jsou pro vás nezbytná k poskytnutí, zveřejnění, nahrajte, vložte nebo odešlete příspěvky.

Odkazy na webové stránky a služby třetích stran

Webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky ("Propojené webové stránky"). Odkazované webové stránky nejsou pod kontrolou Společnosti a Společnost není zodpovědná za obsah žádné propojené webové stránky, včetně, bez omezení, jakéhokoli odkazu obsaženého na odkazované webové stránce, nebo jakýchkoli změn či aktualizací na odkazované webové stránce. Společnost vám tyto odkazy poskytuje pouze pro vaše pohodlí a zahrnutí jakéhokoli odkazu neznamená, že společnost schvaluje webové stránky nebo jakékoli spojení s jejich provozovateli.

Některé služby zpřístupněné prostřednictvím webových stránek poskytují webové stránky a organizace třetích stran. Používáním jakéhokoli produktu, služby nebo funkce pocházející z webových stránek tímto berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost může sdílet tyto informace a údaje s jakoukoli třetí stranou, se kterou má společnost smluvní vztah k poskytování požadovaného produktu, služby nebo funkce na jménem uživatelů a zákazníků webových stránek.

Použití šablon a formulářů

Společnost poskytuje různé šablony a/nebo formuláře ke stažení a/nebo prodeji na této webové stránce. Společnost vám uděluje omezenou, osobní, nevýhradní a nepřenosnou licenci k používání našich šablon a/nebo formulářů pro vaše osobní nebo interní obchodní použití. Není-li uvedeno jinak, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nemáte právo upravovat, nahrávat, kopírovat, reprodukovat, vytvářet odvozená díla, zpětně analyzovat, měnit, vylepšovat nebo jakýmkoliv způsobem jakýmkoli způsobem využívat jakékoli šablony a/nebo formuláře s výjimkou úprav ve vyplňování šablon a/nebo formulářů pro vaše oprávněné použití.

Objednáním nebo stažením Formulářů souhlasíte s tím, že Formuláře, které si zakoupíte nebo stáhnete, smíte používat pouze pro své osobní nebo obchodní použití a nelze je prodávat ani dále distribuovat bez výslovného písemného souhlasu Společnosti.

Používání placených kurzů, programů a souvisejícího materiálu

Společnost čas od času poskytuje různé kurzy, programy a související materiály k prodeji na této webové stránce. Společnost vám uděluje omezenou, pouze osobní, nevýhradní a nepřenosnou licenci k používání našich kurzů, programů a souvisejících materiálů (souhrnně "kurzy") pouze pro vaše osobní použití. Jakékoliv obchodní užití není povoleno. Není-li uvedeno jinak, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nemáte právo upravovat, upravovat, kopírovat, reprodukovat, vytvářet odvozená díla, zpětně analyzovat, pozměňovat, vylepšovat nebo jakýmkoliv způsobem jakýmkoli způsobem využívat kterýkoli z kurzů.

Objednáním nebo účastí na Kurzech souhlasíte s tím, že Kurzy, které si zakoupíte nebo stáhnete, smíte používat pouze pro své osobní. Jakékoliv obchodní užití není povoleno. Dále materiály nesmějí být prodávány ani dále distribuovány bez výslovného písemného souhlasu Společnosti.

Objednáním nebo účastí na kurzech dále souhlasíte s tím, že nebudete vytvářet žádné odvozené práce založené na kurzech a nebudete nabízet žádné konkurenční produkty nebo služby založené na jakýchkoli informacích obsažených v kurzech.

Používání volně stažitelného obsahu

Společnost na těchto webových stránkách poskytuje různé zdroje, ke kterým mají uživatelé přístup zadáním e-mailové adresy. Společnost vám uděluje omezenou, osobní, nevýhradní a nepřenosnou licenci k používání našich zdrojů poskytovaných výměnou za e-mailovou adresu ("obsah Freemium") pro vaše osobní nebo interní obchodní použití. Není-li uvedeno jinak, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nemáte právo upravovat, upravovat, kopírovat, reprodukovat, vytvářet odvozená díla, zpětně analyzovat, pozměňovat, vylepšovat nebo jakýmkoli způsobem využívat jakýkoli obsah Freemium.

Stažením obsahu Freemium souhlasíte s tím, že vámi stažený obsah Fremium smíte používat pouze pro své osobní (ne obchodní) použití a nesmí být prodáván ani dále distribuován bez výslovného písemného souhlasu společnosti.

Stažením obsahu Freemium dále souhlasíte s tím, že nebudete vytvářet žádné odvozené práce založené na obsahu Freemium a nebudete nabízet žádné konkurenční produkty nebo služby založené na jakýchkoli informacích obsažených v obsahu Freemium.

Hosté

Společnost může čas od času poskytnout informace od třetí strany ve formě rozhovoru s hostem podcastu, rozhovoru na jiné platformě, příspěvku na blogu hosta nebo jiného média. Společnost nekontroluje informace poskytnuté takovými hosty třetích stran, není odpovědná za vyšetřování pravdivosti jakýchkoli poskytnutých informací a nemůže zaručit pravdivost jakýchkoli prohlášení učiněných takovými hosty.

Jednotlivci, kteří souhlasí s tím, že se objeví jako hosté na jakémkoli podcastu nabízeném společností, souhlasí s převodem všech práv duševního vlastnictví, která mohou mít v takových rozhovorech, na společnost a dále poskytnou licenci na jakákoli práva, která nemohou přidělit.

Zrušení Předplatného

Některé produkty a služby společnosti jsou nabízeny průběžně s měsíčním předplatným. Uživatelé mohou předplatné kdykoli zrušit zasláním e-mailu na adresu info@selavis.cz

Vaše předplatné bude pokračovat do konce stávajícího období předplatného a skončí po skončení tohoto období. Po zrušení vám nebudou účtovány žádné poplatky.

Záruka vrácení peněz

Na prodej určitých produktů Společnost poskytuje záruku vrácení peněz. Tato záruka vrácení peněz se řídí následujícími podmínkami, s výjimkou případů, kdy podmínky konkrétního produktu nebo služby nestanoví jinak.

Všechny naše knihy, digitální e-knihy, videa které jste si zakoupili, se po zadání objednávky se na ně nevztahují žádné zásady vrácení peněz ani refundace. Totéž platí pro jakékoliv online nebo osobní kurzy, kterých jste se nezúčastnili a již proběhly. Na ostatní produkty se vztahují podmínky dle našich Obchodních podmínek.

Pokud jde o jakýkoli jiný nákup, musíte požádat o vrácení peněz do 7 dnů od nákupu. Požádejte o své peníze zpět na e-mailu info@selavis.cz. Tento e-mail musí obsahovat informace o produktu, který jste zakoupili, datum nákupu a e-mail a jméno spojené s jakýmkoli takovým nákupem. Podmínky jsou uvedeny v našich Obchodních podmínkách.

Jakmile společnost určí, že máte nárok na vrácení peněz podle těchto zásad, vydá neprodleně pokyn svému zpracovateli plateb, aby provedl vrácení peněz. Společnost nekontroluje svého zpracovatele plateb a nebude moci urychlit jakékoli refundace.

Pokud obdržíte náhradu za jakýkoli nákup prostřednictvím této záruky vrácení peněz, okamžitě to ukončí veškeré licence, které vám byly uděleny k používání materiálu, který vám byl poskytnut na základě těchto podmínek použití nebo jakékoli jiné smlouvy. Okamžitě přestanete materiál používat a zničíte všechny kopie informací, které vám byly poskytnuty, včetně, bez omezení: videonahrávek, zvukových nahrávek, formulářů, šablon dokumentů, prezentací, členských oblastí, skupin sociálních médií omezených na platící členy a dalších zdroje.

Žádné záruky

SPOLEČNOST NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE VÝKONU NEBO PROVOZU TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY. SPOLEČNOST DÁLE NEPOSKYTUJE ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ NEBO ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, TÝKAJÍCÍ SE INFORMACÍ, OBSAHU, MATERIÁLŮ, DOKUMENTŮ, PROGRAMŮ, PRODUKTŮ, KNIH NEBO SLUŽEB OBSAŽENÝCH NA TĚCHTO STRÁNKÁCH NEBO PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO STRÁNEK. V NEJVYŠŠÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM SPOLEČNOST ODMÍTÁ VŠECHNY ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.

Omezení odpovědnosti

SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE ZPROSTŘEDUJETE SPOLEČNOST VEŠKERÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO ZTRÁTY, KTERÉ VY NEBO JAKÉKOLI OSOBA ČI SUBJEKTY S VÁMI SPOJENÉ MŮŽETE UTRPĚT NEBO ZPŮSOBIT V DŮSLEDKU POUŽITÍ INFORMACÍ OBSAŽENÝCH NA TOMTO WEBOVÉM STRÁNKU A/NEBO ZDROJÍCH VAŠICH ZDROJŮ FLOW . SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SPOLEČNOST VŮČI VÁM NEBUDE ODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNÝ TYP ŠKODY, VČETNĚ PŘÍMÝCH, NEPŘÍMÝCH, ZVLÁŠTNÍCH, NÁHODNÝCH, SPRAVODAJLÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ZTRÁT ČI ŠKOD PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO WEBU.

INFORMACE, SOFTWARE, PRODUKTY A SLUŽBY OBSAŽENÉ NA WEBU NEBO DOSTUPNÉ PROSTŘEDNICTVÍM WEBU MOHOU OBSAHOVAT NEPŘESNOSTI NEBO TYPOGRAFICKÉ CHYBY. K INFORMACÍM ZDE SE PRAVIDELNĚ PŘIDÁVAJÍ ZMĚNY. SPOLEČNOST A/NEBO JEJÍ DODAVATELÉ MOHOU KDYKOLI PROVÁDĚT VYLEPŠENÍ A/NEBO ZMĚNY WEBU.

SPOLEČNOST A/NEBO JEJÍ DODAVATELÉ NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ O VHODNOSTI, SPOLEHLIVOSTI, DOSTUPNOSTI, VČASNOSTI A PŘESNOSTI INFORMACÍ, SOFTWARU, PRODUKTŮ, SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍ GRAFIKA OBSAŽENÝCH NA WEBU PRO JAKÉKOLI. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝM ZÁKONEM JSOU VŠECHNY TAKOVÉ INFORMACE, SOFTWARE, PRODUKTY, SLUŽBY A SOUVISEJÍCÍ GRAFIKA POSKYTOVÁNY "TAK, JAK JSOU", BEZ ZÁRUKY NEBO PODMÍNEK JAKÉHOKOLI DRUHU. SPOLEČNOST A/NEBO JEJÍ DODAVATELÉ TÍMTO ODMÍTÁ VŠECHNY ZÁRUKY A PODMÍNKY S OHLEDEM NA TYTO INFORMACE, SOFTWARE, PRODUKTY, SLUŽBY A SOUVISEJÍCÍ GRAFIKU, VČETNĚ VŠECH PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK PLATNOSTI OBCHODOVÁNÍ, PLATNOSTI FR INGEMENT.

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝM ZÁKONEM NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SPOLEČNOST A/NEBO JEJÍ DODAVATELÉ ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, TRESTNÍ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ ŠKODY NEBO JAKÉKOLI ŠKODY, ZA NÁSLEDNÉ NÁHRADY NÁHLEDŮ POUŽÍVEJTE , DATA NEBO ZISKY, VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ NEBO VÝKONU WEBU, SE ZPOŽDĚNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT STRÁNKY NEBO SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY, POSKYTOVÁNÍ NEBO NEPOSKYTNUTÍ ZA POSKYTOVÁNÍ JAKÝCHKOLI SLUŽEB, SOWARE, , PRODUKTY, SLUŽBY A SOUVISEJÍCÍ GRAFIKA ZÍSKANÁ PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO JINAK VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK, AŤ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, deliktu, nedbalosti, PŘÍSNÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINAK, I V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV NÁSLEDUJÍCÍCH PODMÍNEK MOŽNOST ŠKODY. PROTOŽE NĚKTERÉ STÁTY/JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY, NEMUSÍ SE NA VÁS VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ VZTAHOVAT. POKUD JSTE NESPOKOJEN(A) S JAKOUKOLIV ČÁSTÍ WEBOVÉ STRÁNKY NEBO S JAKOUKOLIV Z TĚCHTO PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ, VAŠÍ JEDINÝ A VÝHRADNÍ NÁPRAVU JE NEPOKRAČOVAT V POUŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY.

Arbitráž

Tímto se výslovně vzdáváte jakýchkoli nároků, které můžete mít, nyní nebo v budoucnu, vyplývajících nebo souvisejících s touto webovou stránkou, společností, všemi smlouvami, které se společností uzavřete, a všemi produkty společnosti a služby.

V rozsahu, v jakém se pokusíte uplatnit jakýkoli takový nárok, tímto výslovně souhlasíte s předložením takového nároku pouze prostřednictvím závazného rozhodčího řízení, které proběhne v České Republice. Dále souhlasíte a tímto se vzdáváte jakéhokoli práva na třídní rozhodčí řízení a místo toho souhlasíte s tím, že budete vést rozhodčí řízení týkající se výhradně jakýchkoli individuálních nároků, které vy a/nebo jakýkoli subjekt s vámi související vůči Společnosti uplatňuje. V plném rozsahu povoleném zákonem dále souhlasíte s tím, že budete odpovědní za veškeré náklady spojené se zahájením rozhodčího řízení a za administraci rozhodčího řízení.

Mezinárodní uživatelé

Služba je řízena, provozována a spravována společností z našich kanceláří v České Republice. Pokud ke Službě přistupujete z místa mimo Českou Republiku, odpovídáte za dodržování všech místních zákonů. Souhlasíte s tím, že nebudete používat obsah společnosti, ke kterému se přistupuje prostřednictvím webové stránky, v žádné zemi nebo jakýmkoli způsobem zakázaným platnými zákony, omezeními nebo předpisy.

Odškodnění

Souhlasíte s tím, že odškodníte, budete bránit a chránit společnost, její úředníky, ředitele, zaměstnance, zástupce a třetí strany za jakékoli ztráty, náklady, závazky a výdaje (včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení) související s vaším používáním nebo nemožnost používat webové stránky nebo služby, jakékoli vámi provedené příspěvky uživatelů, vaše porušení jakýchkoli podmínek této smlouvy nebo vaše porušení jakýchkoli práv třetí strany nebo vaše porušení jakýchkoli platných zákonů, pravidel nebo předpisů. Společnost si vyhrazuje právo na vlastní náklady převzít výhradní obranu a kontrolu nad jakoukoli záležitostí, která by jinak podléhala odškodnění z vaší strany, a v takovém případě budete plně spolupracovat se Společností při uplatňování jakékoli dostupné obrany.

Ukončení a omezení přístupu

Společnost si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení kdykoli bez upozornění ukončit váš přístup na webové stránky a související služby nebo jakoukoli jejich část. V maximálním rozsahu povoleném zákonem a tímto souhlasíte s řešením všech sporů vzniklých na základě nebo souvisejících s touto webovou stránkou nebo Podmínkami použití podle výše uvedené rozhodčí doložky. Používání webových stránek je neoprávněné v jakékoli jurisdikci, která neuvádí účinnost všech ustanovení těchto podmínek, včetně, bez omezení, tohoto oddílu.

Žádný společný podnik nebo jiný vztah

Souhlasíte s tím, že mezi vámi a společností neexistuje žádný společný podnik, partnerství, zaměstnání nebo agenturní vztah v důsledku této smlouvy nebo používání webových stránek. Plnění této smlouvy ze strany společnosti podléhá stávajícím zákonům a právnímu procesu a nic obsažené v této smlouvě není v rozporu s právem společnosti vyhovět žádostem nebo požadavkům vládních, soudních a donucovacích orgánů nebo požadavkům souvisejícím s vaším používáním webových stránek nebo informací poskytnutých nebo shromážděných společností s ohledem na takové použití. Pokud bude jakákoli část této smlouvy shledána neplatnou nebo nevymahatelnou v souladu s platnými zákony, včetně, nikoli však výhradně, výše uvedených prohlášení o vyloučení záruky a omezení odpovědnosti, bude neplatné nebo nevymahatelné ustanovení považováno za nahrazené platným, vymahatelným ustanovením, která nejvíce odpovídá záměru původního ustanovení a zbytek smlouvy bude nadále platit.

Celý souhlas

Není-li zde uvedeno jinak, tato dohoda spolu se Zásadami ochrany osobních údajů a prohlášením o vyloučení odpovědnosti představuje úplnou dohodu mezi uživatelem a Společností s ohledem na webovou stránku a nahrazuje veškerou předchozí nebo současnou komunikaci a návrhy, ať už elektronické, ústní nebo písemné, mezi uživatele a Společnost ve vztahu k Webovým stránkám. Tištěná verze této smlouvy a jakékoli oznámení podané v elektronické podobě jsou přípustné v soudních nebo správních řízeních založených nebo souvisejících s touto dohodou ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako jiné obchodní dokumenty a záznamy původně vytvořené a uchovávané v tištěná forma. Je výslovným přáním stran, aby tato smlouva a všechny související dokumenty byly napsány v češtině.

Změny podmínek

Společnost si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení změnit Podmínky, za kterých je Webová stránka a služby společnosti nabízeny. Nejnovější verze podmínek nahradí všechny předchozí verze. Společnost vám doporučuje pravidelně kontrolovat Podmínky, abyste byli informováni o našich aktualizacích.

Kontaktujte nás

Společnost uvítá vaše dotazy nebo komentáře týkající se Podmínek.

Email: svetlana@selavis.cz

Obsah webu byl čerpán z osobních zkušeností paní Světlany Mihulové a dále bylo čerpáno z:

KIVILUOMA, Leena.Lifting obličeje: Tvář bude mladší, obličejové svaly pevnější a plať zářivější. 1. Praha: Ikar, 2005. ISBN 978-80-249-1509-8.

VOLAIRE, Camille.Self-lifting: gymnastika a masáž obličeje: za 10 týdnů o 10 let mladší. Praha: Ikar, 1997. ISBN 80-7202-090-0.

ŠULISTOVÁ, Monika.Obličejová cvičení, aneb, Cvičení pro krásu, svěžest a vitalitu. Kralice na Hané: Computer Media, 2012. ISBN 978-80-7402-136-7.

FRASER, Eva.Obličej je vaší vizitkou: omládněte o patnáct let: pro ženy a muže každého věku. V čes. překladu 1. vyd. Přeložil Vladimír PÍŠA. Praha: Erika, 1992. ISBN 80-85612-08-9.

SELAVIS, z.s., PEGAS GROUP & TRAVEL a.s.,FYAS s.r.o.,si vyhrazují právo na odchylky a chyby v cenách a textech obsahu webech FACEYOGA-ACADEMY.EU a SELAVIS.CZ a Obchodních podmínkách uveřejněných na internetu.