Obchodní podmínky

PEGAS GROUP & TRAVEL a.s., Litovelská 117/6, 779 00 Olomouc, Česká republika,

IČ: 293 87 060, DIČ: CZ 293 87 060, společnost zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10161

a

SELAVIS, z.s., Litovelská 117/6, 779 00 Olomouc, Česká republika,

IČ: 08403660, společnost zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 18586

dále jen dodavatelé www.selavis.cz

Kontaktní údaje :

Telefon do on-line fitness centra: +420 777 772 023

Telefon na objednávky zboží z e-shopu: +420 777 888 550

Email: info@selavis.cz

Na e-maily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 48 hodin, nejdéle však do 5ti pracovních dnů a to u komplikovaných dotazů.

1. Obchodní podmínky

Tyto Obchodní podmínky upravují, blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti smluvních stran prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (odběratel) vyplývajících z kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a dodavatelem.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č.40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č.634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, zák. č. 513/1991 Sb., ve znění novel. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky a reklamační řád použít i na kupujícího, který není spotřebitelem.

Předmětem kupní smlouvy je koupě on-line služeb, služeb a také produktů na serveru SELAVIS.CZ.

Dodavatel nabízí svým odběratelům video lekce a cvičení, on-line služby, služby, on-line poradenství, prodej výrobků na serveru Selavis.cz, která mimo jiné spočívá v provozování cvičícího systému, který umožňuje plánování a účast na lekcích cvičení, a to tak, že odběrateli umožní:

 • on-line účast na lekcích cvičení Obličejové jógy/gymnastiky, dýchacích cvičení ... atd., dle potřeb a časových možností dodavatele a odběratele v návaznosti na předem daný rozvrh cvičení nebo domluvy, kdy toto cvičení může odběratel uskutečňovat na jakémkoliv vhodném místě s možností připojení k internetu

 • vytvoření klientského účtu na Selavis.cz-registrace

 • On-line skype kurzy

 • On-line poradenství

 • Zakoupení výrobků z e-shopu

 • uložení klientových/ odběratelových dat do registračního systému selavis.cz , jejich zabezpečení a ochrana

2. Podmínky zpracování a ochrana osobních údajů zákazníka /spotřebitele/odběratele

Tyto zásady zpracování osobních údajů (dále jen "Zásady") popisují způsob získávání, používání a dalšího nakládání s osobními údaji získanými prostřednictvím webového rozhraní www.selavis.cz (dále jen "webové rozhraní")
Správce osobních údajů:

PEGAS GROUP & TRAVEL a.s., Litovelská 117/6, 779 00 Olomouc, Česká republika,

IČ: 293 87 060, DIČ: CZ 293 87 060, společnost zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10161

Kontaktní údaje správce osobních údajů:

Adresa pro doručování: PEGAS GROUP & TRAVEL a.s., Litovelská 117/6, 779 00 Olomouc, Česká republika

Kontaktní e-mail: info@selavis.cz

Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Prosíme o důsledné seznámení se s těmito Zásadami, které obsahují důležité informace týkající se nakládání s vašimi osobními údaji a souvisejících práv a povinností.

Čím se řídíme při nakládání s osobními údaji?

Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOOÚ") a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Co jsou osobní údaje?

Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Osobními údaji jsou zejména (avšak nikoliv výlučně):

identifikační údaje, jako např. jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, pohlaví, přihlašovací jméno do uživatelského účtu;

 • kontaktní údaje, jako např. adresa bydliště (nebo doručovací adresa), telefonní číslo, emailová adresa;
 • další údaje, jako např. informace získané pomocí souborů cookies, IP adresa (síťový identifikátor) včetně typu prohlížeče, zařízení a operačního systému, doby a počtu přístupů na webové rozhraní a další obdobné informace.

A) ZÍSKÁVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Jak získáváme vaše osobní údaje?

Své osobní údaje nám poskytujete zejména při vyplnění registrace a objednávky.

Při návštěvě a užívání webového rozhraní může dále docházet k získávání a ukládání některých osobních údajů prostřednictvím souborů cookies. Více o souborech cookies se dočtete v článku 5 těchto Zásad.

Na jakém základě a pro jaké účely zpracováváme vaše osobní údaje?

 • Osobní údaje zadané při první registraci jsou podmíněny vašim výslovným souhlasem. Pokud nám k tomu potvrzením na webovém rozhraní dáte souhlas, můžeme vaše osobní údaje zadané na webovém rozhraní, zejména při vyplnění objednávky nebo při založení uživatelského účtu zpracovávat za účelem zasílání obchodních sdělení a přímého marketingu, případně za dalšími účely, se kterými jste výslovně souhlasili.

 • Osobní údaje zadané při objednávání zboží můžeme bez vašeho výslovného souhlasu shromažďovat a zpracovávat výlučně za účelem plnění smlouvy, tedy za účelem dodání zboží. Dále můžeme tyto údaje zpracovávat za účelem splnění našich zákonem stanovených povinností (zejména evidenční povinnosti, archivace daňových dokladů apod.).

 • Osobní údaje zadané při založení uživatelského účtu můžeme bez vašeho výslovného souhlasu shromažďovat a zpracovávat výlučně za účelem umožnění přístupu, správy a vedení uživatelského účtu.

 • Vaši e-mailovou adresu jsme oprávněni bez vašeho výslovného souhlasu využít pro zasílání obchodních sdělení týkajících se našeho zboží nebo služeb obdobných těm, které jste si od nás objednali. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout.

 • Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies zpracováváme na základě vašeho souhlasu (který můžete udělit potvrzením na webovém rozhraní poté, co jste byli na používání cookies upozorněni a měli jste možnost seznámit se s těmito Zásadami). Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies jsme oprávněni zpracovávat i v případě, že dále užíváte webové rozhraní i poté, co jste byli na zpracování těchto osobních údajů upozorněni. Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies využíváme pro účely provádění uživatelské podpory, zlepšování našich služeb včetně analýzy chování uživatelů a marketingu.

Použít vaše osobní údaje k jinému účelu, než pro který byly získány, můžeme jen na základě vašeho souhlasu.

Po jak dlouhou dobu údaje využíváme?

Osobní údaje zadané v rámci objednávání zboží nebo v rámci registrace využíváme pouze po dobu nezbytnou pro splnění smlouvy a splnění právních povinností.

Pokud nám udělíte výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů nebo pokud užíváme vaši e-mailovou adresu pro zasílání obchodních sdělení v souladu s předchozím článkem, budou údaje využity po dobu 10 let od udělení souhlasu.

B) VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OSOBNÍMI ÚDAJI

Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje jen na základě vašeho souhlasu (tj. bez jiného zákonného důvodu), můžete tento souhlas kdykoliv odvolat.

Odvolání souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů je možné kdykoliv, a to:

 • prostřednictvím e-mailu zaslaného na naši kontaktní e-mailovou adresu info@selavis.cz;

 • písemně formou dopisu zaslaného na naši doručovací adresu;

 • v případě obchodních sdělení - způsobem, který je uveden v každém e-mailu obsahujícím obchodní sdělení (kliknutím na odhlašovací odkaz nebo jiným způsobem).

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do doby odvolání souhlasu se zpracováním.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo nás požádat o informaci, zda provádíme zpracování vašich osobních údajů. Pokud vaše údaje zpracováváme, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a zejména k následujícím informacím:

 • účel zpracování;

 • kategorie zpracovávaných osobních údajů;

 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny;

 • doba, po kterou budou osobní údaje uloženy.

Na vaši žádost vám poskytneme kopii zpracovávaných údajů. Za další kopie vám můžeme účtovat administrativní poplatek nepřevyšující náklady spojené s vyhotovením a předáním těchto dalších kopií.

Právo na opravu

Pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat bezodkladnou nápravu, tj. opravu nepřesných údajů a/nebo doplnění neúplných údajů.

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud je zpracováváme pro účely přímého marketingu včetně jakéhokoliv automatizovaného zpracování osobních údajů. Po vznesení námitky přestaneme vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat.

Právo na výmaz ("právo být zapomenut")

Máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje smazali, pokud:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány;

 • jste odvolali souhlas se zpracováním;

 • jste vznesli námitky proti zpracování osobních údajů;

 • osobní údaje byly zpracovávány protiprávně.

Pokud neexistují zákonné důvody pro odmítnutí vymazání, jsme povinni vaší žádosti vyhovět.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud:

 • popíráte přesnost svých osobních údajů;

 • je zpracování protiprávní a vy namísto výmazu žádáte o omezení zpracování osobních údajů;

 • již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon či obhajobu právních nároků;

 • vznesete námitku proti zpracování.

 • Při omezení zpracování jsme pouze oprávněni vaše osobní údaje uložit; další zpracování je možné jen s vaším souhlasem, nebo ze zákonných důvodů.
  Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu námitky proti zpracování, trvá omezení po dobu nutnou pro zjištění, zda jsme povinni vaší námitce vyhovět.

 • Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu popření přesnosti údajů, trvá omezení po dobu ověření přesnosti údajů.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na získání vašich osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a jejich předání jinému správci osobních údajů.

Jak můžete svá práva uplatnit?

Vaše práva v souvislosti s osobními údaji můžete uplatnit prostřednictvím našich kontaktních údajů. Veškeré informace a úkony vám budou poskytnuty bez zbytečného odkladu.
Při ochraně vašich osobních údajů vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz), který vykonává dozor nad ochranou osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
Pokud se zejména vaše bydliště, místo výkonu zaměstnání nebo místo údajného porušení ochrany osobních údajů nachází mimo Českou republiku v jiném členském státě Evropské unie, můžete se obrátit na příslušný dozorový úřad v tomto členském státě.

C) SPRÁVA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Jak spravujeme a zpracováváme vaše osobní údaje?
  Jsme správcem osobních údajů ve smyslu ZOOÚ. Vaše osobní údaje pro nás zpracovávají i externí společnosti pro potřeby daňového poradce, účetního, subdodavatele, externí firmy zajišťující marketing, HR, mailing...a další. Případně můžeme pověřit i jiné zpracovatele osobních údajů. Kdo konkrétně vaše osobní údaje zpracovává, vám sdělíme na základě dotazu.

  Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Komu předáváme vaše osobní údaje?
V rozsahu, jaký je nutný pro splnění smlouvy nebo dalších povinností, jsme oprávněni vaše osobní údaje předávat i dalším osobám (např. dopravcům nebo dalším osobám podílejícím se na splnění smlouvy či našich povinností). Osobní údaje nepředáváme žádné další osobě.

D) SOUBORY COOKIES

Co jsou to cookies?
Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují fungování webového rozhraní.
Ne všechny cookies shromažďují osobní údaje; některé pouze umožňují správné fungování webového rozhraní. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči.
Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

Jaké cookies a pro jaké účely je webové rozhraní využívá?

Webové rozhraní používá relační (dočasné) cookies, které jsou automaticky mazány po ukončení prohlížení webového rozhraní. Dále využívá trvalé cookies, které zůstávají ve vašem zařízení, dokud je nesmažete.

Cookies, které využívá webové rozhraní, jsou následující:

 • cookies první strany - tyto cookies jsou přiřazeny k doméně našeho webu; jedná se o nezbytné cookies a výkonnostní cookies, mohou být dočasné nebo trvalé;

 • nezbytné cookies - umožňují navigaci na webovém rozhraní a využívání základních funkcí, nijak vás neidentifikují a nejedná se o osobní údaje;

 • výkonnostní cookies - slouží pro analýzu způsobu využívání webového rozhraní (počet návštěv, čas strávený na webovém rozhraní apod.); údaje získané těmito cookies jsou anonymní;

 • cookies třetích stran - tyto cookies jsou přiřazeny k jiné doméně, než je doména našeho webu, a to i když se nacházíte na našem webu; tyto cookies nám umožňují analyzovat náš web a zobrazovat pro vás reklamu na míru; jedná se o funkční cookies a cílené a reklamní cookies;

 • funkční cookies - slouží k personalizaci obsahu prostřednictvím zapamatování přihlašovacích údajů, geolokace apod.; jejich prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů;

 • cílené a reklamní cookies - slouží k zobrazování cílených reklam na webovém rozhraní i mimo ně; jejich prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů. Informace o tom, jak náš web využíváte, můžeme dále sdílet s našimi partnery z oblasti sociálních sítí, inzerce a analýz.

Používané služby společnosti Google
Webové rozhraní používá službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google, Inc (dále jen "Google"). Tyto služby pracují s informacemi získanými prostřednictvím souborů cookies.

Pokud vás zajímá, jak Google využívá data, které od nás získává, a jak zpracování upravit nebo zakázat, dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz:

Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů.

3. Objednávka on-line služeb, služeb, zboží z e-shopu a uzavření kupní smlouvy

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech údajů a náležitostí požadovaných dodavatelem a je nutné objednávku elektronicky odeslat. Objednávka je návrhem kupní smlouvy.

Objednávka dále slouží k rezervaci zboží a služeb.

Pro uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky dodavatelem a smlouva vzniká samotným dodáním on-line služby, služby nebo produktu. Oběratel uskutečněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky dodavatele. Vztahy mezi odběratelem a dodavatelem se řídí těmito Obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud nebude smluvně dohodnuto jinak.

a) Klientský účet

Po zahájení registrace a vyplnění osobních údajů požadovaných dodavatelem bude odběrateli vytvořen klientský účet u dodavatele a odběratel se stane registrovaným klientem. Tímto se klient automaticky a dobrovolně stává členem Selavis klubu a na základě tohoto čelnství může čerpat služby Selavis centra.

Jeden klientský účet může vlastnit a užívat pouze jeden registrovaný odběratel.

V případě zneužití klientského účtu jinými osobami rozdílnými od vlastníka klientského účtu, může dodavatel tento klientský účet zablokovat. Tímto není dotčeno právo dodavatele na náhradu škody.

        b) Členský příspěvek, služba - Členství v klubu Selavis centra

Členství je dobrovolné. Služby jsou poskytovány pouze členům klubu. Při objednání první služby dojde k zaplacení členského příspěvku z ceny služby. 

Typy členství:

a) Standard: roční příspěvek 700,-Kč 

b) Silver: roční příspěvek 2600,-Kč 

c) Gold: roční příspěvek 10.000,-Kč

Členové klubu Selavis centra mohou objednávat služby centra Selavis, automaticky čerpají slevové a promotion akce.

c) Užití on-line služeb cvičení, kurzů, konzultací

Odběratel, který si zaplatil on-line kurz, nebo individuální on-line cvičení, či on-line konzultaci a v danou určenou dobu službu nevyužije, nemá nárok na vrácení finanční částky, pokud nebude s dodavatelem služeb písemně dohodnuto jinak.

Cena jednotlivých služeb a zboží se odvíjí od platného ceníku, který je dodavatel povinen zveřejnit na webových stránkách serveru www.selavis.cz a kterým je vázán.

4. Platební podmínky

Odběratel má několik možností uhrazení kupní ceny za objednané zboží nebo služby.

a) Hotově

b) Dobírkou

c) Bankovním  příkazem - bankovní převod

d) Platební kartou přes platební bránu GO PAY

Odměna za každou konkrétní on-line službu nebo zboží je uvedena v rámci ceníků zveřejněných na SELAVIS.CZ jako cena za jednotlivou službu nebo v e-shopu, jako cena za každý jednotlivý výrobek/zboží, kterou je možné uhradit platební kartou přesměrováním na on-line platební bránu (GoPay), nebo platbou na účet dodavatele dle výzvy k úhradě, kterou obdrží odběratel bezprostředně po závazném objednání - zakoupení dané služby či výrobku na svůj e-mail.

Připsáním platby na účet dodavatele s uvedením variabilního symbolu je sjednáno poskytnutí on-line služeb či zaslání zboží, nebo je možné služby či zboží uhradit v plné výši v provozovně dodavatele.

Po připsání platby na účet dodavatele, či hotovostní úhradě obdrží registrovaný odběratel e-mail s potvrzením úhrady zakoupených služeb nebo zboží.

Individuální konzultace - započítává se každých započatých 30 minut s trenérkou.

5. Cena on-line služeb, služeb a výrobků

Aktuální ceny za každou konkrétní on-line službu nebo zboží jsou uvedeny v rámci ceníků a e-shopu zveřejněných na SELAVIS.CZ. Kupující dostane zboží či službu za cenu platnou ve chvíli objednání. Ceny jsou uvedeny včetně DPH, bez balného a poštovného. Ceny zboží a všech služeb si odběratel může ověřit u jednotlivých položek zboží či v platných cenících na WWW.SELAVIS.CZ.

Ceny za dopravu zboží k odběrateli jsou uvedeny níže, v bodu Poštovné a Doprava.

Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za objednané služby nebo zboží včetně souvisejících poplatků a odběratel bude vyzván k jejich odsouhlasení formou úhrady kupní ceny.

Dodavatele si vyhrazuje právo tiskových chyb. Kupní cena bude považována za zaplacenou až po připsání celé kupní ceny za objednané služby a zboží na bankovní účet dodavatele, nebo dobírkou.

Dodavatele si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného uhrazení kupní ceny.

Faktura vystavená kupujícímu na základě kupní smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem je současně daňovým dokladem a je odeslaná kupujícímu elektronicky.

Převzetí zboží nebo čerpání služeb kupujícím je možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není předem písemně dohodnuto jinak.

Případné slevy z ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.

V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni dodat Vám zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že Vám bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě si vyhrazujeme právo odstoupit od smlouvy.

Pokud cena uvedená u zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně Vás na tuto skutečnost upozorníme. Pokud dosud nedošlo k přijetí Vaší objednávky, nejsme povinni smlouvu uzavřít.

Na odeslané objednávky nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany.

6. Akční nabídky

Dodavatele si vyhrazuje možnost činit časově omezené akční nabídky na všechny služby, které má v nabídce mimo rámec platného ceníku.

V popisu akční nabídky bude vždy stanovena doba trvání této nabídky tj. platnost, podrobný popis co nabídka zahrnuje tj. druh služby, cena, podmínky a její doba trvání.

7. Zvýšení cen

Dodavatel je oprávněna jednostranným úkonem zvýšit cenu za nabízené služby a produkty.

Aktuální ceny těchto služeb jsou zveřejněny v ceníku služeb na SELAVIS.CZ.

O navýšení ceny kurzů po zakoupení objednatelem je dodavatele povinen informovat odběratele písemně či telefonicky před zahájením služby. V opačném případě nevznikne právo dodavatele na zaplacení rozdílu v ceně objednané služby.

Odběratel je povinen tento rozdíl v ceně uhradit neprodleně hotovostní platbou nebo bankovním převodem na účet dodavatele. V případě, že odběratel neuhradí cenový rozdíl, dodavatel má oprávnění službu zrušit a odběratel hradí náklady s tím spojené včetně stornopoplatků, jsou-li u zakoupené služby stanoveny.

8. Dodací lhůta a podmínky

Dodací lhůta pro on-line služby je do 48 hodin nebo dle termínu určeném na objednávce a to po připsání platby na účet dodavatele za zakoupené on-line služby odběratelem. Následně odběratel dostane e-mailem přístupy k zakoupené on-line službě.

V případě zboží začíná dodací lhůta běžet po připsání platby na účet dodavatele za zakoupené zboží.

V případě, že dodavatel má veškeré podklady nutné k zaslání zakoupeného zboží odběrateli a zboží je skladem, zavazuje se dodavatel dodat zboží do 7mi pracovních dnů.

V případě, že požadované zboží není skladem, tak dodání proběhne maximálně do 14ti pracovních dnů pokud se obě strany nedohodnou jinak.

Dodací lhůta může být prodloužena přiměřeně okolnostem, které jsou příčinou zpoždění dodání zboží včetně třetích stran. Okolnostmi nezaviněnými dodavatelem.

Dodavatel oznámí kupujícímu předpokládaný termín dodání výrobku / zboží, nebo mu nabídne jiný srovnatelný výrobek.

Zboží je doručováno Českou poštou nebo jinou kurýrní společností.

9. Storno podmínky

a) ON-LINE KURZY, ON-LINE KONZULTACE

Odběratel se může odhlásit z on-line kurzů či konzultací, na které je přihlášen, maximálně pět pracovních dnů před začátkem on-line nebo skype objednané služby.

Pokud odběratel použil finanční částku na úhradu stornované služby a to přes GO-PAY nebo bankovním převodem, bude mu tato částka zaslána zpět na jeho bankovní účet, ale budou z ní odečteny veškeré bankovní poplatky a náklady s tímto stornem spojeny, a to jak při přijetí platby, tak při odeslání platby zpět odběrateli.

V případě, že se odběratel rozhodne, že nechce vrátit daný finanční obnos po odečtu všech nákladů, odběratel má právo si za danou částku objednat jinou službu nebo zboží. V případě služby by nová objednávka měla proběhnout ve stejný den stornované služby, nebo maximální čerpání služby musí být do 30ti pracovních dnů od stornované služby, pokud nebude písemně dohodnuto jinak. V případě rozdílu cen mezi starou a novou objednanou službou, je odběratel povinen cenu doplatit.

b) KURZY, SEMINÁŘE, WORKSHOPY  A KONZULTACE

Jedná se o kurzy a konzultace s fyzickým osobním kontaktem, nebo kombinovaně osobně a přes internet. Ze závažných důvodů a z důvodů viz. major může dodavatel změnit formu konání pouze na formu přes internet, elektronickou, on-line nebo kombinovanou formu. Změna formy není pro objednatele důvodem ke stornu a odstoupení od smlouvy.

Odběratel se může odhlásit z kurzů, na které je přihlášen dle těchto storno podmínek, pokud nebude předem písemně dohodnuto jinak:

Počet dní před konáním dané služby a výše odstupného-storna poplatku:

60 dní a více dní: 35% z celkové ceny objednaných služeb

59 dní až 30 dní: 50 % z celkové ceny objednaných služeb

29 dní až 21 dní: 70% z celkové ceny objednaných služeb

20 dní až 15 dní: 80% z celkové ceny objednaných služeb

14 dní až 9 dní: 90% z celkové ceny objednaných služeb

8 dní a méně: 100% z celkové ceny objednaných služeb


Storno lektorského kurzu - počet dní před konáním dané služby a výše odstupného-storna poplatku:

60 dní a více dní: 60% z celkové ceny objednaných služeb

59 dní až 40 dní: 80 % z celkové ceny objednaných služeb

39 dní a méně: 100% z celkové ceny objednaných služeb

Pokud odběratel použil finanční částku na úhradu stornované služby a to přes GO-PAY nebo bankovním převodem, bude mu tato částka zaslána zpět na jeho bankovní účet ponížena o stornopoplatky a dále budou odečteny veškeré bankovní poplatky a náklady s tímto stornem spojeny, a to jak při přijetí platby, tak při odeslání platby zpět odběrateli.

Změna termínu kurzů, seminářů a akcí:

a) Ze strany objednatele není možná, pokud se objednatel písemně nedohodne s dodavatelem. V případě, že dodavatel souhlasí se změnou termínu, je objednatel povinen doplatit manipulační poplatek 500Kč/osoba/změna, pokud náklady na přebukování nejsou vyšší. V tomto případě dodavatel uvědomí objednatele o výši manipulačního poplatku. Výjimka, která se netýká objednatele lektorských kurzů: pokud v den pořádání kurzu objednatel nečekaně onemocní akutním (ne chronickým) onemocněním a do 48 hodin dodá dodavateli lékařskou zprávu emailem na svetlana@selavis.cz o viróze, chřipce či jiném infekčním, akutním onemocnění v den konání kurzu, má objednatel nárok na jednu změnu termínu zdarma.  

b) Ze strany dodavatele je možná v případě jakýchkoliv organizačních důvodů, zdravotních důvodů,  důvodů viz. Major a v případě nenaplnění minimálního počtu účastníku 5 osob/kurz, pokud u daného kurzu není určeno jinak. Změny termínu kurzu není zrušení kurzu. Objednatel nemá nárok na vrácení finanční částky, kterou uhradil za daný kurz ani na jiné odškodnění objednatel nárok nemá. že dodavatel souhlasí se změnou termínu, je objednatel povinen doplatit manipulační poplatek 500Kč/osoba/změna, pokud náklady na přebukování nejsou vyšší. V tomto případě dodavatel uvědomí objednatele o výši manipulačního poplatku.

Zrušení kurzů ze strany dodavatele je možné kdykoliv z jakýchkoliv organizačních důvodů, důvodu viz. Major nebo v případě nenaplnění minimálního počtu účastníku 5 osob/kurz. Objednatel má nárok pouze na vrácení finanční částky, kterou uhradil za daný kurz. Na jiné odškodnění objednatel nárok nemá. Pokud dodavatel změní termín kurzu, nejedná se o zrušení kurzu.

c) ZBOŽÍ Z E-SHOPU, VÝUKOVÉ VIDEO LEKCE

Odběratel může bez udání důvodu zrušit objednávku zboží až do potvrzení objednávky dodavatelem. Tento odstavec se řídí článkem č. 11 těchto obchodních podmínek.

10. Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

A) ZBOŽÍ / VÝROBKY Z E-SHOPU

U zboží začíná záruční doba běžet převzetím zboží odběratelem.

Jako záruční list slouží daňový doklad. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebené zboží (nebo jeho částí) způsobené používáním. Kratší životnosti výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Reklamace zboží /výrobků

V případě, že odběratel objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

V případě, že dojde mezi dodavatelem a odběratelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může odběratel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz . Odběratel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Postup reklamace

Pokud chce odběratel reklamovat zboží/výrobek zakoupené v našem internetovém obchodě, vyplní kontaktní formulář, kde uvede zejména typ výrobku, číslo prodejního dokladu a popis závady. Je vhodné zboží zasílat ve vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

Vyřízení reklamace u zboží / výrobků

Dodavatel a výrobce posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí odběratel a telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude odběratel vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží nebo mu bude zdarma zasláno.

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

B) ON-LINE SLUŽBY, LEKCE

Vady během vysílání on-line služeb

Dodavatel se zavazuje umožnit přihlásit se na jinou lekci on-line cvičení nebo služby ve stejný den (pokud nebude písemně dohodnuto jinak) a to v případě, pokud se během vysílání on-line služby objeví na straně dodavatele velké technické problémy, které znemožní odběrateli tuto lekci shlédnout.

Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za technické problémy na straně odběratele, které odběrateli znemožní shlédnout on-line objednané a zaplacené služby.

11. Odstoupení od smlouvy

I. Právo odběratele na odstoupení - odběratel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplnil smluvené podmínky dodání.

Odběratel, který nenakupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží.

U on-line služeb včetně krátkých výukových on-line videí odběratel po doručení tj. čerpání služeb nemůže odstoupit od kupní smlouvy.

II. Právo dodavatele na odstoupení:

- Dodavatel má právo odstoupit od smlouvy pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel povinen kontaktovat odběratele a za účelem dohody o dalším postupu.

- Dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy při jakémkoliv podezřelém přihlášení do zákaznické sekce, a to zejména v případě, že z odběratelova účtu bude hodně přístupu či multi přihlášení v jednu chvíli, či multi sledování jednoho výukového videa v jednu chvíli, při podezření, že odběratel zneužil přihlašovací údaje a jeho klientský účet je využíván nebo zneužíván třetí osobou. V těchto či podobných případech, nebo při podezření zneužívání práv dodavatele je dodavatel oprávněn klientův/ odběratelův přístup a služby pozastavit a to i v případě, že jsou služby zaplaceny, odběratel nemá nárok na vrácení peněz a není dotčeno právo dodavatele na náhradu škod a ušlého zisku, který mu byl způsoben konáním a jednáním odběratele.

Postup v případě odstoupení od smlouvy

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel odběrateli a odběratel dodavateli veškerá přijatá plnění.

Odběratel může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli a to elektronicky na emailovou adresu info@selavis.cz nebo písemně na provozovnu dodavatele a počká na potvrzení přijetí dodavatelem.

Při odstoupení od smlouvy je nutné uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál doklad o koupi zboží.

Pokud již odběratel zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Zboží zaslané zpět dodavateli musí být v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a dokladu o koupi).

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném, než neporušením stavu, je odběratel povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Dodavatel má právo odečíst odběrateli případné poštovné a bankovní poplatky, které vzniknou dodavateli s odstoupením od smlouvy ze strany odběratele.

Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

Pokud odběratel splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu, nebo její část a to nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží. Dodavatel vrací finanční prostředky na účet kupujícího po podpisu dobropisu.

12. Licenční podmínky

Autor - dodavatel je nositelem majetkových autorských práv k logu, názvu, grafického ztvárnění, textům, video lekcím, on-line lekcím a všem službám, které nabízí.

Autor - dodavatel tímto neuděluje oprávnění odběrateli k výkonu práva jakékoliv Dílo užít jeho zpřístupňováním a propagaci v obchodním i veřejném prostředí, tedy sdělováním veřejnosti a propagaci jakoukoliv formou, podle své vlastní volby, jakož i rozmnožováním Díla k jakémukoliv účelu v neomezeném rozsahu.

Autor, dodavatel www.selavis.cz neposkytuje odběrateli jakýkoliv souhlas a oprávnění k užívání díla v tištěné nebo elektronické podobě včetně uveřejnění na internetu, sociálních sítích...atd.

Odběratel si nesmí pořizovat audio či video záznamy pro vlastní potřebu a ani je předávat třetím stranám v jakékoliv formě a dále jej šířit.

Odběratel nesmí šířit nebo jakýmkoliv způsobem předávat internetové odkazy k výukovým videím a předávat je třetím stranám v jakékoliv formě.

Odběratel nesmí pouštěn/promítat/interpretovat/využívat výuková videa k třetím stranám v jakékoliv formě za komerčním, nekomerčním či jiným účelem.

Odběratel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu autora/ dodavatele jakýmkoliv způsobem postoupit, přenechat, umožnit užívání, či jinak dočasně ani trvale poskytnout oprávnění k užívání či samotné užívání třetím stranám.

Toto ustanovení smlouvy se řídí českým právem, zejména autorským, obchodním i občanským zákonem v platném a účinném znění i pozdějších předpisů. Porušením tohoto bodu smlouvy má dodavatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000.000Kč a tím není dotčeno právo autora/ dodavatele na náhradu vzniklých škod.

13. Zvláštní ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a odběratelem.

Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za zdravotní stav registrovaného odběratele a taktéž není žádným způsobem zodpovědný za zranění, které si registrovaný odběratel v rámci cvičení dle cvičících lekcí na serveru selavis.cz vlastním přičiněním způsobí.

Dodavatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu těchto Obchodních podmínek.

Na odběratele se vztahují aktuální platné Obchodní podmínky.

Obsah webu byl čerpán z osobních zkušeností paní Světlany Mihulové a dále bylo čerpáno z:

KIVILUOMA, Leena.Lifting obličeje: Tvář bude mladší, obličejové svaly pevnější a plať zářivější. 1. Praha: Ikar, 2005. ISBN 978-80-249-1509-8.

VOLAIRE, Camille.Self-lifting: gymnastika a masáž obličeje: za 10 týdnů o 10 let mladší. Praha: Ikar, 1997. ISBN 80-7202-090-0.

ŠULISTOVÁ, Monika.Obličejová cvičení, aneb, Cvičení pro krásu, svěžest a vitalitu. Kralice na Hané: Computer Media, 2012. ISBN 978-80-7402-136-7.

FRASER, Eva.Obličej je vaší vizitkou: omládněte o patnáct let: pro ženy a muže každého věku. V čes. překladu 1. vyd. Přeložil Vladimír PÍŠA. Praha: Erika, 1992. ISBN 80-85612-08-9.

PEGAS GROUP & TRAVEL a.s., a SELAVIS, z.s., si vyhrazují právo na odchylky a chyby v cenách a textech obsahu webu SELAVIS.CZ a Obchodních podmínkách uveřejněných na internetu.